Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech

O nás


Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) představuje dynamickou příležitost pro další rozvoj výzkumu a vývoje ve zlínském regionu v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie. Svou organizační strukturou je z velké části pokryt pracovníky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Stěžejními cíli tohoto projektu jsou:

 • zajištění kvalitního přístrojového a laboratorního vybavení Centra;
 • rozvoj spolupráce s regionálními firmami působícími v předmětných oborech Centra – spolupráce je zaměřena na nárůst smluvního i kolaboratorního výzkumu založeného na řešení společných projektů, které vychází z potřeb firem a jsou řešeny za finanční podpory státu a EU;
 • nárůst nově vytvořených pracovních příležitostí pro absolventy VŠ, zejména úspěšné absolventy doktorských studijních programů, tedy představitelů nově nastupující „vědecko-výzkumné“ generace;
 • propojení výzkumných aktivit Centra se vzdělávacím procesem v rámci magisterských technických oborů realizovaných na FAI a tím zkvalitnění výuky založené na využití moderního přístrojového a laboratorního vybavení Centra;
 • přímá účast studentů doktorských studijních programů a oborů ve výzkumných aktivitách Centra a z toho vyplývající zvýšení kvality obhajovaných disertačních prací, zvýšení počtu úspěšných absolventů doktorského stupně studia a možnost absolventů pokračovat ve výzkumných aktivitách Centra na pozici vědecko-technických pracovníků;
 • celkové zvýšení „atraktivity“ studia doktorských studijních programů realizovaných na integrovaném pracovišti FAI;
 • kvalitativní a kvantitativní nárůst publikační činnosti, zejména ve všech kategoriích deklarovaných Radou pro vědu a výzkum u pracovníků Centra všech kategorií – od “Ph.D. student“ až po “senior researcher”.

Klíčovými směry Centra jsou:

 • grid computing a aplikace metod umělé inteligence;
 • inteligentní výrobní systémy;
 • inteligentní budovy;
 • embedded systémy;
 • vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky;
 • vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí;
 • vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli;
 • alternativní zdroje energie – biopaliva.

Tyto klíčové směry jsou realizovány v rámci tří hlavních výzkumných programů, přičemž každý je zabezpečován týmem vědecko-výzkumných pracovníků různých kategorií (vedoucí výzkumného programu, senior researcher, junior researcher, Ph.D. student). Management celého projektu je v kompetenci realizačního týmu.

Nové výzkumné pracoviště vzniklo nejenom ve stávajících prostorách Fakulty aplikované informatiky, ale také v prostorách nového Vědeckotechnického parku informačních a komunikačních technologií (VTP ICT), jehož činnost je zaměřena na oblast informačních a komunikačních technologií. Stavba Vědeckotechnického parku byla zahájena v těsné blízkosti FAI v březnu roku 2011, v říjnu 2012 byl poté park slavnostně otevřen (více zde a zde).

Tisková zpráva k projektu CEBIA-Tech Instrumentation

Více informací o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace zde a zde:

Fakulty a součásti

Zavřít