UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přijímací řízení do doktorského studia

Fakulta aplikované informatiky nabízí ve studijním programu „Inženýrská informatika“ dva čtyřleté studijní obory:

 • Inženýrská informatika (II) – v prezenční i kombinované formě,
 • Automatické řízení a informatika (AŘI) – v prezenční i kombinované formě.

Během doktorského studia je nutné složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále je povinností studenta splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získá student titul Ph.D.

Přijímání do doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“ pro akademický rok 2018/2019 se řídí Směrnicí děkana SD/06/17.

Termín podání přihlášek v 1. kole: od 2. ledna 2018 do 31. května 2018

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz,
 • tištěnou verzi přihlášky je nutno doručit na oddělení tvůrčích činností FAI
 • uchazeč je povinen mimo jiné vyplnit na přihlášce zvolené téma disertační práce a školitele (z důvodu vyššího zájmu o některá témata doporučujeme kontaktovat školitele – na téma je možné přijmout pouze jediného studenta)
 • Aktuální témata disertačních prací jsou k dispozici zde.

K přihlášce je nutné doložit:

 • životopis uchazeče,
 • kopii VŠ diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2017/2018 přinesou kopii VŠ diplomu popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení až k přijímacímu řízení),
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, příp. i posudky těchto prací, případně doklad o jazykových znalostech.

Administrativní poplatek: 490,- Kč (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své navazující magisterské studium na této fakultě v roce 2018, se administrativní poplatek promíjí). Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).

Termín přijímacího řízení: červen 2018 (bude upřesněno)

Přijímací zkouška: ústní přijímací zkouška, náplní bude:

 • odborná diskuze (otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu disertační práce),
 • ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti,
 • ověření znalostí anglického jazyka.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 30.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte pracovnici Oddělení tvůrčích činností FAI, popř. email sekretariat-tvurci@fai.utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti