Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Poplatky za studium

POPLATKY ZA STUDIUM

Vysoké školy podle § 58 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) stanovují poplatky spojené se studiem. Jedná se o poplatky za přijímací řízení, poplatky za delší studium a poplatky za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce.

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Součástí přihlášky ke studiu je doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Podrobné informace jsou uvedeny ve směrnicích děkana k veřejně vyhlášeným přijímacím řízením pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro daný akademický rok.

Dostupné na stránkách fakulty:

https://fai.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-fai/smernice-dekana/

POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH AKREDITOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE

Povinnost vysoké školy vyměřovat studentům za splnění zákonných podmínek poplatek za studium je stanovena v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Vznik povinnosti hradit poplatek

Poplatek za delší studium je povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba tohoto studia zvětšená o jeden rok, a to za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu.

Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.

Doba, po kterou bylo studium přerušeno, se nezapočítává.

Uznaná doba rodičovství se nezapočítává.

Výše poplatku za delší studium

Výše poplatku je odvozena od základu, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace jsou uvedeny ve směrnici rektora – Poplatky za přijímací řízení na následující akademický rok a poplatky za delší studium v příslušném akademickém roce.

Dostupné na stránkách univerzity:

https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/smernice-rektora/?afterLogin=1

Poplatek je stanoven rozhodnutím děkana fakulty a jeho výše není závislá na tom, zda student bude studovat po celou dobu, na kterou mu byl vyměřen. Za situace, kdy student nebude studovat po celé období, na které mu byl poplatek vyměřen, lze požádat o jeho snížení v rámci řízení o odvolání. Jiný způsob, jak změnit výši vyměřeného poplatku za studium, není možný.

Rozhodnutí se účastníkovi řízení (studentovi) zasílá do vlastních rukou na adresu určenou pro doručovaní, uvedenou v IS/STAG. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku. Poplatek je splatný 90. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

Upozornění

Pokud byl student přijat i na jiné vysoké školy, je důležité všechna studia, kam se zapsal, ale nenastoupil, ukončit!

Dnem zápisu začíná běžet zákonem stanovená doba bezplatného studia příslušného typu (bakalářský, magisterský, doktorský). Pokud je student zapsán na dvě vysoké školy, běží mu odpočet současně. Pokud je však na jedné škole ze studia po čase vyloučen, např. z důvodu nesplnění požadavků pro postup do dalšího semestru, může to znamenat, že bude muset při případném prodlužování studia začít platit poplatky za delší studium. Nejjednodušší způsob, jak studia zanechat, je kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.

Forma úhrady poplatku za delší studium

Poplatek může student uhradit buď bankovním převodem na účet UTB (číslo účtu a identifikace platby (variabilní symbol) je součástí rozhodnutí o vyměření poplatku za studium) nebo on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG (Moje studium – Moje údaje – Prohlížení plateb studenta). Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen.

Odvolání proti rozhodnutí o poplatku za studium

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se student může odvolat do 30 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím orgánu fakulty, který rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem je rektor. Proti rozhodnutí rektora v odvolacím řízení není řádný opravný prostředek přípustný. Zmeškání této lhůty lze prominout pouze za situace, kdy student z velmi závažných důvodů objektivně nemohl žádost podat včas. K odvolání student předloží doklady, které prokazují všechna v něm uvedená tvrzení. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání, a to s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům, sociální a zdravotní situaci studenta, vyměřený poplatek snížit, prominout, odložit jeho splatnost nebo navrhnout rozložení jeho úhrady do měsíčních splátek. Tyto změny, na základě jiné žádosti, než je včas podané odvolání, nejsou možné.

Formulář pro odvolání je dostupný na stránkách fakulty:

https://fai.utb.cz/studium/studijni-oddeleni/formulare-studijniho-oddeleni/formulare-pro-studenty-bc-a-mgr-studia/

Postup při neuhrazení poplatku za studium

Univerzita je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond. Poplatky za delší studium jsou výhradně příjmem stipendijního fondu fakulty a jsou využity na stipendia pro studenty právě této fakulty. V případě, že student neuhradí vyměřený poplatek ve stanovené lhůtě, je mu zaslána upomínka, případně výzva k uhrazení dlužné částky. Pokud student částku neuhradí ani po těchto urgencích, obrátí se fakulta na právní oddělení univerzity. To se v krajním případě může obrátit na soud nebo soudního exekutora s návrhem na výkon soudního rozhodnutí neboli exekuci.

POPLATEK ZA STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V CIZÍM JAZYCE

Problematiku poplatku za studium v cizím jazyce upravuje zákon o vysokých školách v § 58 odst. 4 a Statut UTB ve Zlíně.

Přesná výše tohoto poplatku je stanovena ve Směrnicích k veřejně vyhlášeným přijímacím řízením do jednotlivých studijních programů v anglickém jazyce akreditovaných na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dostupné na stránkách fakulty:

https://fai.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-fai/smernice-dekana/

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan. Postup pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku je obdobný jako v případě poplatku za delší studium.

Poplatek za studium v cizím jazyce je splatný 15 dnů od zápisu do příslušného akademického roku. Poplatek zaplacený za studium v cizím jazyce se nevrací v případě ukončení studia.

Fakulty a součásti

Zavřít