Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O fakultě

HR Award

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně / CEBIA-Tech je, jakožto první pracoviště na UTB ve Zlíně, držitelem ocenění „HR Excellence in Research Award (HR Award)“, které je určeno institucím, jejichž personální politika v oblasti řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je v souladu s 40 principy Charty a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Tato nová politika je výsledkem implementace Akčního plánu a respektování pravidel OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers).

Získáním tohoto ocenění se Fakulta aplikované informatiky zároveň zavázala k dalšímu zlepšování pracovních podmínek pro své zaměstnance, zejména výzkumné pracovníky.

Tento úspěch zvyšuje nejen mezinárodní atraktivitu samotné Fakulty aplikované informatiky a jejího výzkumného centra CEBIA-Tech, ale rovněž zvedá prestiž celé univerzity.

Proces získání ocenění HR Award a implementace strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je řešen v rámci projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací k pravidlům HRS4R (pouze anglicky): https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

GAP analýza a Akční plán (+komentáře) Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně jsou dostupné zde:

GAP Analýza (2019):

Akční plán (2019)

Komentáře (2019)

Internal Review (2021)

Vnitřní předpisy UTB ve Zlíně

Směrnice děkana

Interní metodické pokyny

Tyto výstupy lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons 4.0 ve variantě BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs)

Fakulty a součásti

Zavřít