Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studijní náležitosti

Studium v doktorském studijním programu se řídí Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně (Část třetí: Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech). Tento řád pak upravují Pravidla průběhu studia na FAI a dále Směrnice děkana doplňující tato pravidla pro doktorské studijní programy.

Tyto vnitřní normy fakulty upřesňují zejména:

formu individuálního studijního plánu studenta
  • aktuální formulář individuálního studijního plánu (stáhni zde),
předměty v doktorských studijních programech
hodnocení a kontrolu plnění individuálního studijního programu
  • hodnocení a kontrola plnění individuálního studijního plánu studenta je každoročně prováděna na základě jednotného kreditního systému prostřednictvím odevzdání vyplněné tabulky “Hodnocení studenta doktorského studia na FAI”. ke stažení zde.)
  • kreditní hodnocení předmětů je 10 kreditů za úspěšně vykonanou zkoušku zapsanou v individuálním studijním plánu studia v doktorském studijním programu
  • kreditní hodnocení dalších aktivit je uvedeno v Příloze 1  Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky
formu a náležitosti zkoušky z předmětu DSP
náležitosti státní doktorské zkoušky (SDZ)

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce („SDZ“) lze podat v souladu s pravidly a termíny agendy. Podrobný postup při podávání přihlášky ke státní doktorské zkoušce  je uveden v článku 10 Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky.

náležitosti obhajoby disertační práce

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat v souladu s pravidly a termíny agendy. Podrobný postup při podávání přihlášky k obhajobě disertační práce je uveden v článku 11 Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky.

Fakulty a součásti

Zavřít