Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Upozornění: Všichni žadatelé o stipendia jsou povinni zadat své bankovní účty do IS/STAG.

Předpokladem pro udělení stipendia je splnění podmínek uvedených v základních předpisech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulty aplikované informatiky, tj. Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkana FAI (SD/07/19) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně a v dalších upřesňujících předpisech, vztahujících se k jednotlivým typům stipendií.

Studenti FAI si mohou požádat o následující stipendia:

Sociální stipendium

V souladu se Směrnicí rektora SR/16/2019 se sociální stipendium přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok je prokázán tím, že k žádosti o sociální stipendium, přiloží studenti písemné potvrzení vydané na jejich žádost orgánem státní sociální podpory. Bližší informace o podmínkách vám poskytnou na studijním oddělení.
Formulář žádosti o přiznání sociálního stipendia

Informace k započítávání sociálních stipendií studentů do příjmu rodiny a ke způsobu řešení přeplatku na dávce sociální péče.

Ubytovací stipendium

Kritéria pro udělení ubytovacího stipendia jsou uvedena ve Směrnici rektora SR/17/2019. Stipendium je vypláceno ve dvou termínech. V prosinci (za září až prosinec) a v červenci (za leden až červen). Výše ubytovacího stipendia se stanovuje dvakrát ročně a závisí na počtu studentů, kterým bylo stipendium v daném období přiznáno.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium – Rozhodnutí děkana RD/07/19 – je pro studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků v předchozím akademickém roce. Žádost si může podat student, který v předešlém akademickém roce úspěšně uzavřel celý ročník a studoval s váženým průměrem do 1,50.

Výše stipendia je odstupňována podle studijního průměru:

  • Studijní průměr 1,00 – 1,10,
  • studijní průměr 1,11 – 1,30,
  • studijní průměr 1,31 – 1,50.

Skutečné částky přiznané jednotlivým kategoriím jsou odvozeny od výše prostředků určených na prospěchová stipendia. Výši těchto prostředků navrhuje děkan FAI a schvaluje AS FAI. Výše stipendií pro akademický rok 2020/21 je uveden v RD/29/20 – Výše prospěchových a mimořádných stipendií pro akademický rok 2020/2021 na FAI.

Prospěchové stipendium se jednorázově vyplácí na začátku následujícího akademického roku, nejpozději však v měsíci říjnu. Prospěchové stipendium za poslední rok studia bude vyplaceno jednorázově před řádným ukončením studia.

Od akademického roku 2019/20 studenti nemusí o řádné prospěchové stipendium žádat. Stipendium je přiznáno na základě splnění všech podmínek uvedených v SD/07/19 při kontrole studia v září akademického roku.

Více informací o prospěchových stipendiích naleznete
v Rozhodnutí děkana RD/07/19 – Prospěchová stipendia pro studenty prezenční formy studia.

Mimořádné prospěchové stipendium

Mimořádné prospěchové stipendium ve výši 10 000,- Kč může získat student prvního ročníku po splnění následujících podmínek:

1. Je studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia.
2. Má po prvním semestru splněny všechny studijní povinnosti.
3. Studijní průměr nepřesáhne 1,30 a bude ze všech předmětů hodnocen stupněm výborně (A) nebo velmi dobře (B).

Studenti opět nemusí podávat žádost, stipendium je jim přiznáno po splnění výše uvedených kriterií při kontrole studia v únoru příslušného akademického roku.

Výplata stipendia na bankovní účet: v březnu příslušného akademického roku.

Více informací o mimořádném stipendiu naleznete v Rozhodnutí děkana RD/12/16 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být přiznáno studentovi za vynikající studijní výsledky v průběhu studia, za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci, na podporu studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí v rámci programu podporovaného UTB, na podporu studia na UTB nebo v případech zvláštního zřetele hodných.

Žádost se odevzdává studijnímu oddělení kdykoli v průběhu studia na formuláři Žádost o mimořádné stipendium. Zápisy ze stipendijních komisí jsou uloženy na Studijním oddělení.

Fakulty a součásti

Zavřít