Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Upozornění: Všichni žadatelé o stipendia jsou povinni zadat své bankovní účty do IS/STAG.

Předpokladem pro udělení stipendia je splnění podmínek uvedených v základních předpisech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulty aplikované informatiky, tj. Stipendijní řád UTB ve ZlíněSměrnice děkana FAI (SD/08/22) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně a v dalších upřesňujících předpisech, vztahujících se k jednotlivým typům stipendií.

Studenti FAI si mohou požádat o následující stipendia:

Sociální stipendium

V souladu se Směrnicí rektora č. 12/2022 se sociální stipendium přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok je prokázán tím, že k žádosti o sociální stipendium, přiloží studenti písemné potvrzení vydané na jejich žádost orgánem státní sociální podpory. Bližší informace o podmínkách vám poskytnou na studijním oddělení.
Formulář žádosti o přiznání sociálního stipendia

Informace k započítávání sociálních stipendií studentů do příjmu rodiny a ke způsobu řešení přeplatku na dávce sociální péče.

Ubytovací stipendium

Kritéria pro udělení ubytovacího stipendia jsou uvedena ve Směrnici rektora č. 11/2022. Stipendium je vypláceno ve dvou termínech. V prosinci (za září až prosinec) a v červenci (za leden až červen). Výše ubytovacího stipendia se stanovuje dvakrát ročně a závisí na počtu studentů, kterým bylo stipendium v daném období přiznáno. Žádost se podává pouze elektronicky v IS/STAG (portál: studium – moje údaje – stipendia) v září a říjnu (přesný termín je uveden v aktuální směrnici). Podání žádosti je umožněno až po vyplnění čísla bankovního účtu. Pokud student nestihne podat žádost v tomto termínu, může ji podat dodatečně pro letní semestr v březnu (přesný termín je uveden v aktuální směrnici).

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků v předchozím akademickém roce. Prospěchové stipendium obdrží student, který v předešlém akademickém roce úspěšně uzavřel celý ročník a studoval s váženým průměrem do 1,50.

Výše stipendia je odstupňována podle studijního průměru dosaženého v předchozím akademickém roce. Výše stipendia se odvíjí od počtu studentů s nárokem na stipendia a především od výše prostředků určených na prospěchová stipendia. Skutečná výše je stanovována každoročně v říjnu a následně projednána na Stipendijní komisi a Akademickém senátu FAI. Příklady částek pro akademický rok 2023/24 jsou:

  • Studijní průměr 1,00 – 1,10 = 3 000,- Kč za měsíc
  • studijní průměr 1,11 – 1,30 = 1 200,- Kč za měsíc
  • studijní průměr 1,31 – 1,50 = 500,- Kč za měsíc

Aktuální výše stipendií je uvedena v RD/15/23 – Výše prospěchových a mimořádných stipendií pro akademický rok 2023/2024 na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Prospěchové stipendium se jednorázově vyplácí na začátku následujícího akademického roku, nejpozději však v měsíci říjnu. Prospěchové stipendium za poslední rok studia bude vyplaceno jednorázově po uzavření studijních povinností. Výše prospěchového stipendia pro končící ročníky je stanovována v červnu na základě počtu studentů s nárokem na stipendium a aktuálních prostředkům určeným na prospěchová stipendia.

Studenti nemusí o řádné prospěchové stipendium žádat. Stipendium je přiznáno na základě splnění všech podmínek uvedených v SD/08/22 při kontrole studia v září akademického roku.

Mimořádné prospěchové stipendium

Mimořádné prospěchové stipendium může získat student prvního ročníku po splnění následujících podmínek:

1. Je studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia.
2. Má po prvním semestru splněny všechny studijní povinnosti.
3. Studijní průměr nepřesáhne 1,30 a bude ze všech předmětů hodnocen stupněm výborně (A) nebo velmi dobře (B).

Studenti opět nemusí podávat žádost, stipendium je jim přiznáno po splnění výše uvedených kriterií při kontrole studia po skončení opravného zkouškového období zimního semestru příslušného akademického roku.

Výplata stipendia na bankovní účet v nejbližším možném termínu.

Více informací o mimořádném stipendiu naleznete v Rozhodnutí děkana RD/14/23 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia .

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být přiznáno studentovi za vynikající studijní výsledky v průběhu studia, za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci, na podporu studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí v rámci programu podporovaného UTB, na podporu studia na UTB nebo v případech zvláštního zřetele hodných.

Žádost student odevzdává studijnímu oddělení kdykoli v průběhu studia na formuláři Žádost o mimořádné stipendium.

Návrh na přiznání mimořádného stipendia, kterou podávají všichni mimo studenta se podává na formuláři Návrh na přiznání mimořádného stipendia.

Zápisy ze zasedání stipendijní komise jsou uloženy na Studijním oddělení.

Fakulty a součásti

Zavřít