Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Upozornění: Všichni žadatelé o stipendia jsou povinni zadat své bankovní účty do IS/STAG.

Předpokladem pro udělení stipendia je splnění podmínek uvedených v základních předpisech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulty aplikované informatiky, tj. Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkana FAI (SD/08/17) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně a v dalších upřesňujících předpisech, vztahujících se k jednotlivým typům stipendií.

Studenti FAI si mohou požádat o následující stipendia:

Sociální stipendium

V souladu se Směrnicí rektora SR/16/2019 se sociální stipendium přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok je prokázán tím, že k žádosti o sociální stipendium, přiloží studenti písemné potvrzení vydané na jejich žádost orgánem státní sociální podpory. Bližší informace o podmínkách vám poskytnou na studijním oddělení.
Formulář žádosti o přiznání sociálního stipendia

Informace k započítávání sociálních stipendií studentů do příjmu rodiny a ke způsobu řešení přeplatku na dávce sociální péče.

Ubytovací stipendium

Kritéria pro udělení ubytovacího stipendia jsou uvedena ve Směrnici rektora SR/17/2019. Stipendium je vypláceno ve dvou termínech. V prosinci (za září až prosinec) a v červenci (za leden až červen). Výše ubytovacího stipendia se stanovuje dvakrát ročně a závisí na počtu studentů, kterým bylo stipendium v daném období přiznáno.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium – Rozhodnutí děkana RD/07/19 – je pro studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků v předchozím akademickém roce. Žádost si může podat student, který v předešlém akademickém roce úspěšně uzavřel celý ročník a studoval s váženým průměrem do 1,50.

Výše stipendia je odstupňována podle studijního průměru:

  • Studijní průměr 1,00,
  • studijní průměr 1,01 – 1,30,
  • studijní průměr 1,31 – 1,50.

Žádosti mohou studenti podávat nejpozději poslední pracovní den v září příslušného akademického roku na žádosti, kterou naleznete v sekci Formuláře pro studenty Bc. a Mgr. Studia. Výše stipendia se stanovuje po uzávěrce žádostí o stipendium, většinou v říjnu příslušného akademického roku.

Vyplácí ve dvou termínech. V prosinci (za září až prosinec) a v červnu (za leden až červen).

Více informací o prospěchových stipendiích naleznete
v Rozhodnutí děkana RD/07/19 – Prospěchová stipendia pro studenty prezenční formy studia.

Mimořádné prospěchové stipendium

Mimořádné prospěchové stipendium ve výši 10 000,- Kč může získat student prvního ročníku po splnění následujících podmínek:

1. Je studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia.
2. Má po prvním semestru splněny všechny studijní povinnosti.
3. Studijní průměr nepřesáhne 1,30 a bude ze všech předmětů hodnocen stupněm výborně (A) nebo velmi dobře (B).

Žádost se odevzdává nejpozději týden po skončení zkouškového období zimního semestru příslušného akademického roku.

Výplata stipendia na bankovní účet: v březnu příslušného akademického roku.

Žádost  naleznete v sekci Formuláře pro studenty Bc. a Mgr. Studia.

Více informací o mimořádném stipendiu naleznete v Rozhodnutí děkana RD/12/16 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být přiznáno studentovi za vynikající studijní výsledky v průběhu studia, za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci, na podporu studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí v rámci programu podporovaného UTB, na podporu studia na UTB nebo v případech zvláštního zřetele hodných.

Žádost se odevzdává studijnímu oddělení kdykoli v průběhu studia na formuláři Žádost o mimořádné stipendium. Zápisy ze stipendijních komisí jsou uloženy na Studijním oddělení.

Zavřít

Fakulty a součásti