UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímačky pro všechny bakalářské obory jsou pro akademický rok 2019/20 jsou prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

 

KOLIK MÁM ČASU?

Termíny pro podávání přihlášek jsou od 3. 12. 2018 do 31. 3. 2019 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a od 2. 7. 2019 do 8. 9. 2019 (pro 2. kolo přijímacího řízení)

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1) POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Následujte postup, na který vás bude navádět odkaz: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2) DOLOŽTE SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Na adresu studijního oddělení FAI zašlete, bez zbytečného odkladu, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole). Uchazeči, kteří budou maturovat v září, nemohou být přijati v 1. kole přijímacího řízení. Přihláška se automaticky do 2. kola nepřevede!

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/18, článek 1, odstavec (5)

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

  • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež bude nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/18).

3) KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ ZAŠLETE POŠTOU

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odešlete nejpozději 17. 6. 2018 na adresu:

Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 340 Kč. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 3903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2019/20 všechny studijní obory v bakalářském stupni studia prominuta – viz. Článek 4 SD/04/18.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta zpravidla zasedá v předem stanovených termínech. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí, jsou na jeden z těchto termínů pozváni emailem a je jim předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a jsou ke studiu zapsáni. Ostatním uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou.

Výsledek přijímacího řízení můžete sledovat on-line, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určí děkan FAI na základě normativu přiděleného MŠMT pro UTB nejpozději do 31. 5. 2019.

 

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Ke studiu může být uchazeč zapsán v den osobního předání rozhodnutí, případně mu bude termín sdělen poštou spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Pro 1. kolo přijímacího řízení bude zápis 17. nebo 18. 6. 2019 resp. 21. 6. 2018 v Praze.  Přesný termín obdrží uchazeči s předstihem v elektronické pozvánce k přijímacímu řízení, v závislosti na zvoleném oboru a místě studia.

Pro 2. kolo přijímacího řízení bude termín zápisu uchazečům zaslán elektronicky s pozvánkou k přijímacímu řízeni

 

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 052.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v SD/04/18 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti