Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímačky pro všechny bakalářské studijní programy (kromě programu SWI – Softwarové inženýrství) jsou pro akademický rok 2022/23 prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

OTEVŘENÉ PROGRAMY

První kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23 je otevřeno pro studijní programy:

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení lze podávat od 15. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

Veškeré informace jsou uvedeny ve směrnici děkana SD/03/21 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2022/2023

1) POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Následujte postup, na který vás bude navádět odkaz: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze “Přehled” si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky (“Verze pro tisk”) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2) DOLOŽTE SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Na adresu studijního oddělení FAI zašlete, bez zbytečného odkladu, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole). Uchazeči, kteří budou maturovat v září, nemohou být přijati v 1. kole přijímacího řízení.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (podrobněji ve směrnici děkana  SD/03/21, článek 1, odstavec (5)
 • Informace ke zkoušce z českého jazyka, kterou lze vykonat na UTB naleznete zde.

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).

3) KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ ZAŠLETE POŠTOU

Jednou ze základních podmínek pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (viz § 48, odst. 1 zákona). Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeči doručí poštou nebo doručí osobně na Studijní oddělení FAI nejpozději v den zápisu do studia.

Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 430 Kč, pro studijní program Softwarové inženýrství (SWI) pak 650 Kč. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 3902602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako “přijatá”. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz

Nahoru

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Uchazeči studijního programu SWI se podrobí přijímací zkoušce z matematiky. Umožňují-li to epidemiologická a hygienická opatření platná v termínu přijímací zkoušky, nelze tuto konat pomocí prostředků komunikace na dálku. Uchazečům do všech ostatních studijních programů je písemná přijímací zkouška prominuta.

Termín konání přijímací zkoušky pro studijní program SWI: bude termín upřesněn v
pozvánce k přijímacímu řízení, kterou studenti obdrží elektronicky
Předmět přijímací zkoušky: Matematika
Obsah testu: Úkoly testu jsou ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách matematiky gymnázii a středních odborných škol.
Forma zkoušky: písemná, formou testu.
Počet úloh v testu: V testu je celkem 20 úloh. Prvních 15 úloh je hodnoceno 2 body, zbývajících 5 úloh 4 body, max. počet bodů je tedy 50.
Minimální počet bodů: 20.
Doba trvání zkoušky: 60 minut.
Vzorový test naleznete na této stránce.

Kritéria pro prominutí přijímací zkoušky: Děkan může prominout přijímací zkoušku z matematiky u programu SWI těm studentům, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. Student úspěšně složil maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky v profilové (školní) části zkoušky na střední škole v České nebo Slovenské republice. Studenti tuto podmínku dokládají ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
 2. Student se zúčastnil krajského kola matematické, fyzikální nebo informatické olympiády v České nebo Slovenské republice během studia na střední škole.
 3. Student vykonal Národní srovnávací zkoušku z matematiky nebo obecných studijních předpokladů v České nebo Slovenské republice a dosáhl percentilu 60 a více.
 4. Student se zúčastnil krajského kola přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) či jiné odborné soutěže vyhlašované MŠMT ČR nebo Stredoškolskej odbornej činnosti či jiné odborné soutěže vyhlašované MŠVVŠ SR v některém z následujících oborů: I. Matematika, fyzika, II. Informatika.

Pokud chtějí uchazeči využít možnosti přijetí bez přijímací zkoušky, doručí kopie potvrzení z bodů 2.-4. nejpozději do 19. 8. 2022. Kopii maturitního vysvědčení dle bodu 1. v tomto případě studenti dodávají ve vlastním zájmu ihned po jeho obdržení. U bodů 2. – 4. uchazeči dokládají kopii osvědčení, které na olympiádě, SOČ nebo SCIO testech získali.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta zpravidla zasedá v předem stanovených termínech. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí, jsou na jeden z těchto termínů pozváni emailem a je jim předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a jsou ke studiu zapsáni. Ostatním uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou.

Výsledek přijímacího řízení můžete sledovat on-line, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních programech (pro obě kola dohromady) určil děkan FAI následovně:

Studijní program
Počet přijímaných
Softwarové inženýrství v prezenční formě120
Informační technologie v administrativě v prezenční formě
studia
72
Softwarové inženýrství v kombinované formě studia, Bezpečnostní technologie, systémy a management v prezenční i kombinované formě ve Zlíně i na konzultačním středisku v Praze, Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se specializacemi Inteligentní systémy s roboty a Průmyslová automatizace v prezenční i kombinované formě290

Termín ukončení 2. kola přijímacího řízení je 30. 9. 2022.

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Ke studiu může být uchazeč zapsán v den osobního předání rozhodnutí, případně mu bude termín sdělen poštou spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Zápis do studia bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení, kterou studenti obdrží elektronicky.. Dle epidemilogické situace se předpokládá fyzický zápis na Fakultě aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.
Bližší informace k zápisu jsou zaslány uchazečům elektronicky na e-mail uvedený při přihlašování v elektronické přihlášce.

Aktuální informace k zápisům do studia naleznete na této stránce.

Nahoru

MOTIVAČNÍ STIPENDIUM

Pro studenty prvních ročníků je připraveno motivační stipendium 10 000,-, které získají studenti bakalářského studia, kteří dosáhnou po prvním semestru studijního průměru do 1,3 přičemž byli hodnoceni pouze stupněm „výborně“ (A) nebo „velmi dobře“ (B). Žádost o stipendium se podává po skončení opravného zkouškového období po prvním semestru na Studijním oddělení FAI. Bližší informace naleznete v Rozhodnutí děkana RD/04/21 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 052.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v

SD/03/21 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2022/2023

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.


Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít