Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky pro všechny bakalářské programy, kromě SWI – Softwarové inženýrství, jsou pro akademický rok 2023/24 prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Uchazeči studijního programu SWI musí v rámci NSZ absolvovat test z matematiky; těm, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky bude přijímací zkouška z matematiky v rámci NSZ prominuta.

OTEVŘENÉ OBORY

Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2023/24 je otevřeno pro studijní programy:

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení lze podávat od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023. Poslední možný termín konání SCIO testu z matematiky (uchazeči na bakalářský obor SWI) je 8.8.2023 (více na https://scio.cz/nsz/terminy/).

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

Veškeré informace jsou uvedeny ve směrnici děkana SD/04/22 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2023/2024

1) POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Následujte postup, na který vás bude navádět odkaz: https://prihlaska.utb.cz/.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze “Přehled” si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky (“Verze pro tisk”) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2) DOLOŽTE SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Na adresu studijního oddělení FAI zašlete, bez zbytečného odkladu, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole). Uchazeči, kteří budou maturovat v září, nemohou být přijati v 1. kole přijímacího řízení.

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).

3) KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ ZAŠLETE POŠTOU

Jednou ze základních podmínek pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (viz § 48, odst. 1 zákona). Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeči doručí poštou nebo doručí osobně na Studijní oddělení FAI nejpozději v den zápisu do studia.

Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 440 Kč. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 000027-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 3903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako “přijatá”. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz

Nahoru

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Uchazeči studijního programu SWI se podrobí přijímací zkoušce z matematiky. Uchazeč musí v rámci NSZ
absolvovat test z matematiky. Jedná se o certifikované zkoušky, které zaručují regulérnost průběhu, rovnost podmínek všech zúčastněných a vysokou objektivitu vyhodnocení. FAI přijímací zkoušky neorganizuje. Za řádný průběh zkoušek, obsah testů a jejich vyhodnocování odpovídá výhradně společnost Scio. Uchazečům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky bude přijímací zkouška z matematiky v rámci NSZ prominuta.
Uchazečům do všech ostatních studijních programů je písemná přijímací zkouška prominuta.

Pokud chtějí uchazeči využít možnosti přijetí bez přijímací zkoušky, doručí kopii maturitního vysvědčení, ve vlastním zájmu ihned po jeho obdržení,  nejpozději do 6. 9. 2023. V případě, že nebudete mít maturitní vysvědčení do 6. 9. 2023, doložíte jej nejpozději v den náhradního termínu zápisu do studia, tj. 15. 9. 2023.

Termín konání přijímací zkoušky v rámci NSZ pro studijní program SWI dle harmonogramu: 8. 8. 2023
Předmět přijímací zkoušky: Matematika
Obsah testu: Úkoly testu jsou ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách matematiky gymnázii a středních odborných škol.
Účast na NSZ si hradí každý uchazeč sám. Jako kompenzace tohoto výdaje byl adekvátně snížen poplatek za přijímací řízení.

Uchazečům, kteří budou konat přijímací zkoušky v rámci NSZ, doporučujeme používat v e-přihlášce na FAI i při přihlášení ke zkouškám u společnosti SCIO stejný email (z důvodu zajištění správného spárování výsledků zkoušek).

V případě, že student uspěl v přijímacím řízení a nebyl přijat na daný program vzhledem k naplnění směrného čísla na tomto programu, může v rámci odvolacího řízení požádat o převedení své přihlášky na jiný studijní program FAI nebo do jiné formy studia, pokud na tomto programu nebo v této formě studia nebylo již směrné číslo také naplněno.

Děkan FAI může rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky pro studijní program SWI v případě nízkého počtu přihlášek v některém z kol přijímacího řízení.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta zpravidla zasedá v předem stanovených termínech. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí, jsou na jeden z těchto termínů pozváni emailem a je jim předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a jsou ke studiu zapsáni. Ostatním uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou.

Výsledek přijímacího řízení můžete sledovat on-line, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých studijních programech určil děkan RD/12/23 – Otevřené studijní programy/obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářských a magisterských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky v akademickém roce 2023/24
(Děkan Fakulty aplikované informatiky rozhodl o otevření následujících studijních programů bakalářského
stupně studia spolu s počtem přijímaných takto:

 • Pro studijní program Softwarové inženýrství v prezenční formě studia: 120 studentů za obě kola,
 • Dále pak pro studijní programy:
  • Softwarové inženýrství v kombinované formě studia,
  • Bezpečnostní technologie, systémy a management v prezenční i kombinované formě,
  • Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se specializacemi Inteligentní systémy s roboty a Průmyslová automatizace v prezenční i kombinované formě dohromady na 290 studentů za obě kola přijímacího řízení.)

Termín ukončení 2. kola přijímacího řízení je 29. 9. 2023.

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Ke studiu může být uchazeč zapsán v den osobního předání rozhodnutí, případně mu bude termín sdělen poštou spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Zápis do studia ve 2. kole přijímacího řízení bude probíhat ve dnech 6. 9. – 8. 9. 2023.
Náhradní termín zápisu bude 15. 9. 2023 (nutná domluva termínu na Studijním oddělení FAIstudium@fai.utb.cz). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutné doložit nejpozději v den zápisu do studia.

Zápis bude probíhat fyzicky na Fakultě aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

Bližší informace k zápisu jsou zaslány uchazečům elektronicky na e-mail uvedený při přihlašování v elektronické přihlášce.

Aktuální informace k zápisům do studia budeme zasílat elektronicky na email.

Nahoru

MOTIVAČNÍ STIPENDIUM

Pro studenty prvních ročníků je připraveno motivační stipendium 10 000,-, které získají studenti bakalářského studia, kteří dosáhnou po prvním semestru studijního průměru do 1,3 přičemž byli hodnoceni pouze stupněm „výborně“ (A) nebo „velmi dobře“ (B). Žádost o stipendium se podává po skončení opravného zkouškového období po prvním semestru na Studijním oddělení FAI. Bližší informace naleznete v Rozhodnutí děkana RD/14/23 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 052.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v

SD/04/22 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2023/2024

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.


Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít