Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímačky pro všechny bakalářské obory jsou pro akademický rok 2021/22 jsou prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

OTEVŘENÉ OBORY

Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22 je otevřeno pro studijní programy:

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení lze podávat od 15. 7. 2021 do 31. 8. 2021.
Otevřené obory ve 2. kole jsou zveřejněny v RD/16/21 – Otevřené studijní programy/obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářských a magisterských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky v akademickém roce 2021/22.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

Veškeré informace jsou uvedeny ve směrnici děkana SD/07/20 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2021/2022

1) POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Následujte postup, na který vás bude navádět odkaz: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2) DOLOŽTE SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Na adresu studijního oddělení FAI zašlete, bez zbytečného odkladu, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole). Uchazeči, kteří budou maturovat v září, nemohou být přijati v 1. kole přijímacího řízení.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (podrobněji ve směrnici děkana SD/07/20, článek 1, odstavec (5)

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).

3) KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ ZAŠLETE POŠTOU

Jednou ze základních podmínek pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (viz § 48, odst. 1 zákona). Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeči doručí poštou nebo doručí osobně na Studijní oddělení FAI nejpozději v den zápisu do studia.

Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 430 Kč. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 3902602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2021/22 všechny studijní obory v bakalářském stupni studia prominuta – viz. Článek 4 SD/07/20.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta zpravidla zasedá v předem stanovených termínech. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí, jsou na jeden z těchto termínů pozváni emailem a je jim předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a jsou ke studiu zapsáni. Ostatním uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou.

Výsledek přijímacího řízení můžete sledovat on-line, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Děkan FAI rozhodl, že celkový počet přijímaných v bakalářském stupni studia v prvním kole přijímacího řízení je 550 studentů – viz RD/13/21 – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Ke studiu může být uchazeč zapsán v den osobního předání rozhodnutí, případně mu bude termín sdělen poštou spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Aktuální informace k zápisům do studia naleznete na této stránce.

Nahoru

MOTIVAČNÍ STIPENDIUM

Pro studenty prvních ročníků je připraveno motivační stipendium 10 000,-, které získají studenti bakalářského studia, kteří dosáhnou po prvním semestru studijního průměru do 1,3 přičemž byli hodnoceni pouze stupněm „výborně“ (A) nebo „velmi dobře“ (B). Žádost o stipendium se podává po skončení opravného zkouškového období po prvním semestru na Studijním oddělení FAI. Bližší informace naleznete v Rozhodnutí děkana RD/04/21 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 052.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v

SD/07/20 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2021/2022

 

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít