Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Individuální přijímací řízení

Individuální přijímací řízení je určeno pro uchazeče, který studuje (nebo absolvoval) jiný studijní program (nebo jeho část) na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí nebo studuje (studoval) v jiném studijním programu uskutečňovaném na UTB.

Podmínky pro zahájení individuálního přijímacího řízení

Podmínkou pro zahájení individuálního přijímacího řízení do bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu je absolvování minimálně jednoho semestru příslušného stupně vysokoškolského studia. V případě doktorského studijního programu je podmínkou zahájení studia na vysoké škole v ČR nebo zahraničí.

Jak se přihlásit? Co je třeba doložit a kde to odevzdat?

Písemnou žádost o individuální přijímací řízení včetně všech dalších dokumentů podává uchazeč na Studijní oddělení FAI (Nad Stráněmi 4511, 76005 Zlín). Spolu se žádostí podává uchazeč:

 • Přihlášku ke studiu ve vybraném studijním programu. Formulář přihlášky je k dispozici zde.
 • Uchazeč, který studuje (studoval) studijní program mimo FAI,  dále dokládá:
  • životopis uchazeče (pouze v případě uchazeče o doktorský studijní program),
  • ověřený doklad o vykonaných zkouškách v příslušném stupni vysokoškolského studia,
  • doklad o délce předchozího studia na VŠ,
  • dokumentaci (sylaby) absolvovaných předmětů, jejich rozsahy a způsob ukončení včetně počtu kreditů.
Kolik to stojí?

Uchazeč spolu s výše uvedenými dokumenty odevzdá doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je stanovena v souladu s příslušným ustanoveními Statutu UTB. Konkrétní vyčíslení tohoto poplatku na aktuální akademický rok je uvedeno v příslušné směrnici rektora. Tento poplatek je nevratný. Poplatek se promíjí uchazečům, kteří studují (studovali) v jiném studijním programu na FAI.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 3903602990
 • konstatní symbol: 0378 (bankovní převod) 0379 (složenka/hotově)
 • specifický symbol: číslo, které je na požádání přiděleno studijním oddělením FAI 
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
Přijímací komise a posouzení žádosti

Individuální přijímací řízení řídí přijímací komise jmenovaná děkanem FAI. Členem komise je vždy garant studijního programu, do kterého uchazeč podává přihlášku. Tato přijímací komise zasedá dle potřeby. Přijímací komise projedná a posoudí jednotlivé žádosti nejpozději do 30 dnů od přijetí přihlášky. Zejména:

 • posoudí příbuznost studijních programů,
 • v součinnosti s garanty předmětů a garantem studijního programu posoudí uznání jednotlivých předmětů s přihlédnutím na míru shody mezi tematickými celky předmětu absolvovaného v rámci jiného studijního programu,
 • navrhne zařazení uchazeče do příslušného ročníku daného studijního programu,
 • posoudí kapacitní možnosti daného studijního programu,
 • stanoví rozdílové předměty,
 • doporučí žádost zamítnout.
Jak se dozvím výsledek?

Na základě závěrů a doporučení přijímací komise rozhodne děkan o uznání části studia, uznání vykonaných zkoušek a rozhodne o zařazení do příslušného studijního programu a ročníku, a to u každého uchazeče individuálně. O přijetí či nepřijetí ke studiu budete informováni dopisem do vlastních rukou.

Kdy se můžu zapsat ke studiu?

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen elektronicky.

Něco není jasné?

Více informací k tomuto typu přijímacímu řízení ve Směrnicí děkana SD/04/20.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 051.

Fakulty a součásti

Zavřít