Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Tato stránka navazuje na opatření vydané zákonem č. 67/2022 Sb. v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace a týká se především uchazečů o studium na Fakultě aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně (UTB), kteří jsou současně osobou, která byla nucena v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině opustit území Ukrajiny, a kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., nebo student vysoké školy v ČR s ukrajinským státním občanstvím, který není zahrnutý v obecné kategorii.

1.      Studium na FAI v akademickém roce 2021/22

V současné době je možné se zařadit do studia na FAI v aktuálním akademickém roce ve formě studijní stáže.

Kontaktní osoba: proděkan pro mezinárodní vztahy doc. Marek Kubalčík – prodekan-mezinarodni@fai.utb.cz

2.      Studium na FAI v českých studijních programech v akademickém roce 2022/23

Pro přihlášení do studia v akademickém roce 2022/23 pro studijní programy realizované v českém i anglickém jazyce, které začíná v polovině září 2022 je nutné přihlásit se individuálně dle následujícího postupu:

Ke studiu je možné se přihlásit pomocí přihlášky, která je k dispozici v české verzi a anglické verzi. Tuto přihlášku vyplňte, vytiskněte, podepište a doručte osobně nebo odešlete na Studijní oddělení FAI – Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

K přihlášce je uchazeč v režimu dočasné ochrany povinen doložit:

–     prokázání statusu dočasné ochrany vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo záznamem o udělení dočasné ochrany v cestovním dokladu nebo jiném dokladu,

–     v případě žádosti o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.,

–     v případě žádosti o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu úředně ověřený diplom nebo jiný doklad o úspěšném absolvovaní bakalářského studia a úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.,

–     v případě zájmu o studium v českém jazyce úředně ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo vykonáním interní zkoušky z českého jazyka na UTB prezenčně nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Uchazeči mohou požádat o uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání na UTB dle Směrnice rektora č. 13/2017více informací zde.

Nemá-li uchazeč v režimu dočasné ochrany možnost doložit doklady prokazující jeho absolvované vzdělání, je možné je nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení by mělo být v češtině, nebo v angličtině. Pokud uchazeč podává čestné prohlášení v ukrajinštině, bude nezbytný jeho překlad u soudního tlumočníka.

Fakulta nepožaduje prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B2 u uchazeče v režimu dočasné ochrany v případě, že se uchazeč zapíše do intenzivního přípravného kurzu českého jazyka a řádně jej absolvuje.

Přijímací komise jmenovaná děkanem FAI zasedá dle potřeby, žádosti jsou projednány do 30 dní od podání žádosti.

.

Otevřené bakalářské studijní programy v českém jazyce pro akademický rok 2022/23:

Otevřené magisterské studijní programy v českém jazyce pro akademický rok 2022/23:

Otevřené bakalářské studijní programy v anglickém jazyce pro akademický rok 2022/23:

  • Applied Informatics in Industrial Automation se specializací Intelligent Sysems with Robots – curricula.

Otevřené magisterské studijní programy v anglickém jazyce pro akademický rok 2022/23:

  • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 – curricula
  • Information Technologies se specializací Software Engineering – curricula

Všechny studijní programy jsou nabízeny pouze v prezenční formě.

 

Kontaktní osoba pro studijní programy v českém jazyce: proděkanka pro pedagogickou činnost doc. Zdenka Prokopová – prodekan-pedagogika@fai.utb.cz

Kontaktní osoba pro studijní programy v anglickém jazyce: proděkan pro mezinárodní vztahy doc. Marek Kubalčík – prodekan-mezinarodni@fai.utb.cz

Související normy a zákony:

Fakulty a součásti

Zavřít