Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Výjezdy pro studenty

Mezinárodní mobility studentů a pracovníků Fakulty aplikované informatiky patří k vysokým prioritám vedení a dlouhodobého záměru fakulty. Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt (Erasmus+ a Freemovers.), tak praktickou stáž (Erasmus+ a Freemovers).

Nejrozšířenějším programem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání s finanční podporou na zahraniční partnerské instituci v zemi zapojené do programu LLP je Erasmus, mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pedagogické stáže vysokoškolských učitelů a školení zaměstnanců v zahraničí v délce 1-6 týdnů, zavádění Evropského kreditního systému (ECTS) apod.

Alternativou k programu Erasmus jsou stipendijní programy realizované Domem zahraničních služeb (www.dzs.cz), a to především:

Aktion Česká republika – Rakousko

Bilaterální program zajišťující stipendijní podporu jednotlivců (semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia pro studenty, stipendia pro pedagogy, habilitační stipendia pro post-doktorandy apod.) a dotace na realizaci česko-rakouských projektů spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Akademická informační agentura (AIA)

Zajišťuje výběrová řízení pro studenty a akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol na stipendijní místa do téměř 40 zemí světa na základě bilaterálních dohod.

CEEPUS

Středoevropský výměnný program mezi vysokými školami ve střední a jihovýchodní Evropě (semestrální pobyty, letní školy a exkurze jak studentů, tak pedagogů).

Norské fondy a fondy EHP

Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce mezi školami v ČR, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku (projekty mobilit/stáží a projekty institucionální spolupráce).

SCIEX

Podpora realizace výzkumných záměrů českých doktorandů a post-doktorandů na švýcarských pracovištích.

Fulbrightova stipendia pro studium v USA

Pro studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

UTB také finančně podporuje výjezdy studentů, kteří si studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci domluví sami mimo rámec jakéhokoli výměnného programu = tzv. freemovers.

Fakulty a součásti

Zavřít