UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímačky pro všechny magisterské obory jsou pro akademický rok 2019/20 jsou prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

KOLIK MÁM ČASU?

Termíny pro podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení jsou od 2. 7. 2019 do 8. 9. 2019.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. DOLOŽTE ZÍSKÁNÍ Bc TITULU
K přihlášce je třeba doložit:

 • úředně ověřenou kopii diplomu,
 • kopii dodatku diplomu,
 • doklad o vykonaných zkouškách s uvedením váženého průměru za celé studium v bakalářském (magisterském) studijním programu (bez započítání předmětů státní závěrečné zkoušky) včetně potvrzení o správnosti údajů vydané příslušnou vysokou školou,
 • doklad o zaplacení poplatku u těch uchazečů, kteří nejsou od tohoto poplatku osvobozeni (článek 3, odst. (10), směrnice SD/05/18): Uchazeči z FAI UTB, kteří ukončí nebo ukončili své bakalářské studium na této fakultě v roce 2019, neplatí poplatek a nepřikládají doklad o vykonaných zkouškách. V případě, že podávají více přihlášek, osvobození od poplatku platí jen pro první přihlášku.

3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU
Vše odešlete nejpozději 8. 9. 2019 (nebo přineste k zápisu) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 340 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2019/2020 všechny studijní obory v magisterském stupni studia prominuta – viz. Článek 4 SD/05/18.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat v den konání přijímací zkoušky.

O přijetí ke studiu budete informováni elektronickou poštou na email uvedený v e-přihlášce. Případně můžete sledovat stav i online, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určil děkan FAI na základě normativu přiděleného MŠMT pro UTB – viz RD/11/19 – Otevřené obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářském a magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2019/2020

Děkan Fakulty aplikované informatiky rozhodl o otevření následujících studijních oborů magisterského stupně studia spolu s počtem přijímaných takto:

 • Studijní obor Automatické řízení a informatika v prezenční i kombinované formě studia.
 • Studijní obor Informační technologie v prezenční i kombinované formě studia.
 • Studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management v prezenční i kombinované formě studia.
 • Studijní obor Počítačové a komunikační systémy v prezenční i kombinované formě.
 • Studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy v prezenční formě studia.
 • Studijní obor Integrované systémy v budovách v prezenční formě studia.

Počet přijatých studentů je 300 za obě kola přijímacího řízení.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU AŽ MĚ PŘIJMOU?

Termín zápisu bude uchazečům sdělen elektronicky spolu s pozvánkou k přijímacímu řízeni, nebo poštou s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 051.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v SD/05/18 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti