Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímačky pro všechny magisterské obory jsou pro akademický rok 2020/21 jsou prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

KOLIK MÁM ČASU?

Termíny pro podávání přihlášek jsou do 31. 5. 2020.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. DOLOŽTE ZÍSKÁNÍ Bc TITULU
K přihlášce je třeba doložit:

  • úředně ověřenou kopii diplomu,
  • kopii dodatku diplomu,
  • doklad o vykonaných zkouškách s uvedením váženého průměru za celé studium v bakalářském (magisterském) studijním programu (bez započítání předmětů státní závěrečné zkoušky) včetně potvrzení o správnosti údajů vydané příslušnou vysokou školou,
  • doklad o zaplacení poplatku u těch uchazečů, kteří nejsou od tohoto poplatku osvobozeni (článek 3, odst. (10), směrnice SD/11/19): Uchazeči z FAI UTB, kteří ukončí nebo ukončili své bakalářské studium na této fakultě v roce 2020, neplatí poplatek a nepřikládají doklad o vykonaných zkouškách. V případě, že podávají více přihlášek, osvobození od poplatku platí jen pro první přihlášku.

3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU
Vše odešlete nejpozději 27. 5. 2020 (nebo přineste k zápisu) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 400 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 3903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2020/2021 všechny studijní obory v magisterském stupni studia prominuta – viz. Článek 4 SD/11/19.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat v den konání přijímací zkoušky.

O přijetí ke studiu budete informováni elektronickou poštou na email uvedený v e-přihlášce. Případně můžete sledovat stav i online, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určil děkan FAI následovně:

Forma studia – prezenční

Studijní program
Počet přijímaných
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.020
Bezpečnostní technologie, systémy a management40*
Informační technologie40**
Studijní program Inženýrská informatika, obory:
Integrované systémy v budovách20
Počítačové a komunikační systémy20
Učitelství informatiky pro střední školy20

Forma studia – kombinovaná

OborPočet přijímaných
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.020
Bezpečnostní technologie, systémy a management80*
Informační technologie40**
Studijní program Inženýrská informatika, obory:
Počítačové a komunikační systémy20

* U studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management je možnost studovat ve dvou specializacích: Bezpečnostní management a Bezpečnostní technologie.
** U studijního programu Informační technologie je možnost studovat ve dvou specializacích: Softwarové inženýrství a Kybernetická bezpečnost.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU AŽ MĚ PŘIJMOU?

Zápisy do studia budou probíhat v termínech:
– čtvrtek 18. 6. 2020
Náhradní termíny:
– pondělí 22. 6. 2020 a
– středa 22. 7. 2020.
Uchazeči si rezervují termín zápisu na webové adrese, kterou obdrželi v emailu s pozvánkou k zápisu.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 051.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v SD/11/19 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2020/2021 .

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít