Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímačky pro všechny magisterské obory jsou pro akademický rok 2020/21 jsou prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

KOLIK MÁM ČASU?

Termíny pro podávání přihlášek do druhého kola  přijímacího řízení jsou do 31. 8. 2020.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. DOLOŽTE ZÍSKÁNÍ Bc TITULU
K přihlášce je třeba doložit:

 • úředně ověřenou kopii diplomu,
 • kopii dodatku diplomu,
 • doklad o vykonaných zkouškách s uvedením váženého průměru za celé studium v bakalářském (magisterském) studijním programu (bez započítání předmětů státní závěrečné zkoušky) včetně potvrzení o správnosti údajů vydané příslušnou vysokou školou,
 • doklad o zaplacení poplatku u těch uchazečů, kteří nejsou od tohoto poplatku osvobozeni (článek 3, odst. (10), směrnice SD/11/19): Uchazeči z FAI UTB, kteří ukončí nebo ukončili své bakalářské studium na této fakultě v roce 2020, neplatí poplatek a nepřikládají doklad o vykonaných zkouškách. V případě, že podávají více přihlášek, osvobození od poplatku platí jen pro první přihlášku.

3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU
Vše odešlete nejpozději 31. 8. 2020 (nebo přineste k zápisu) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 400 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 3903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2020/2021 všechny studijní obory v magisterském stupni studia prominuta – viz. Článek 4 SD/11/19.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat v den konání přijímací zkoušky.

O přijetí ke studiu budete informováni elektronickou poštou na email uvedený v e-přihlášce. Případně můžete sledovat stav i online, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Děkan Fakulty aplikované informatiky rozhodl o otevření následujících studijních programů a oborů magisterského stupně studia spolu s počtem přijímaných takto:

 • Studijní program Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 v prezenční i kombinované formě studia.

 • Studijní program Informační technologie se specializacemi Softwarové inženýrství a Kybernetická bezpečnost v prezenční i kombinované formě studia.

 • Studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management se specializacemi Bezpečnostní management a Bezpečnostní technologie v prezenční i kombinované formě studia.

 • Studijní program Inženýrská informatika se studijními obory Učitelství informatiky pro střední školy v prezenční formě studia a Integrované systémy v budovách v prezenční formě studia.

Počet přijatých studentů je 300 pro všechny výše uvedené obory v Článku 3 za obě kola přijímacího řízení.

Více v RD/22/20 – Otevřené studijní programy/obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářských a magisterských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky v akademickém roce 2020/21.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU AŽ MĚ PŘIJMOU?

Zápisy uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení proběhnou 8. 9. 2020.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 051.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v SD/11/19 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2020/2021 .

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít