Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímací zkoušky pro všechny magisterské studijní programy jsou pro akademický rok 2024/25 prominuty. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

OTEVŘENÉ PROGRAMY

V prvním kole je přijímací řízení pro akademický rok 2024/25 otevřeno pro akreditované studijní programy :

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení budou otevřeny od 1. 11. 2023 do 31. 5. 2024.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

Veškeré informace jsou uvedeny ve směrnici děkana Směrnice děkana SD/08/23 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: https://prihlaska.utb.cz/.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze “Přehled” si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. DOLOŽTE ZÍSKÁNÍ Bc TITULU
K přihlášce je třeba doložit:

 • úředně ověřenou kopii diplomu,
 • kopii dodatku diplomu,
 • doklad o vykonaných zkouškách s uvedením váženého průměru za celé studium v bakalářském (magisterském) studijním programu (bez započítání předmětů státní závěrečné zkoušky) včetně potvrzení o správnosti údajů vydané příslušnou vysokou školou,
 • doklad o zaplacení poplatku u těch uchazečů, kteří nejsou od tohoto poplatku osvobozeni (článek 2, odst. (9), směrnice SD/08/23): Uchazeči z FAI UTB, kteří ukončí nebo ukončili své bakalářské studium na této fakultě v roce 2024, nepřikládají doklad o vykonaných zkouškách.
 • cizí státní příslušníci navíc dokládají

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

 • úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka (nostrifikované) doklady o ukončeném požadovaném vysokoškolském vzdělání (podrobněji ve směrnici děkana  SD/08/23) .
 • informace k uznání zahraničního vzdělání naleznete zde, konkrétně se mu věnuje Směrnice rektora č. 28/2023 a Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterský studijní program Učitelství informatiky pro základní a střední školy realizovaný na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (podrobněji ve směrnici děkana  SD/08/23, článek 1, odstavec 7).

Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).

3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU

 • Termín ukončení 1. kola přijímacího řízení do magisterského studijního programu je 31. 7. 2024.
 • Všechny dokumenty musí být odeslány na adresu FAI nejpozději do termínu ukončení přijímacího řízení v jednotlivých kolech (nejlépe doporučeně).

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 460 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • Název banky: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
 • Číslo účtu: 000027-1925270277/0100
 • Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou) 0558 (platba bankovním převodem)
 • Variabilní symbol: 3903602990
 • Převodová pošta: Zlín
 • Specifický symbol: číslo uvedené na e-přihlášce SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
 • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako “přijatá”. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fai.utb.cz.

Uchazeči z FAI UTB, kteří úspěšně ukončí nebo úspěšně ukončili své bakalářské studium na této fakultě v roce 2024, poplatek neplatí. V případě, že podávají více přihlášek na více studijních programů, osvobození od poplatku platí jen pro první přihlášku.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2024/2025 pro všechny studijní programy v magisterském stupni studia prominuta – viz. Článek 4 SD/08/23.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat v den konání přijímací zkoušky.

O přijetí ke studiu budete informováni elektronickou poštou na email uvedený v e-přihlášce. Případně můžete sledovat stav i online, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určil děkan FAI následovně:

Forma studia – prezenční

 

Studijní program
Počet přijímaných
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 20
Bezpečnostní technologie, systémy a management 40*
Informační technologie 60**

Forma studia – kombinovaná

Obor Počet přijímaných
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 20
Bezpečnostní technologie, systémy a management 80*
Informační technologie 80**

* U studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management je možnost studovat ve dvou specializacích: Bezpečnostní management a Bezpečnostní technologie.
** U studijního programu Informační technologie je možnost studovat ve dvou specializacích: Softwarové inženýrství a Kybernetická bezpečnost.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU AŽ MĚ PŘIJMOU?

Aktuální informace k zápisům do studia naleznete na této stránce.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 051.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v Směrnice děkana SD/08/23 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Více informací naleznete:

Nahoru

 

Fakulty a součásti

Zavřít