UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Uchazeči o studium v magisterských studijních oborech budou konat přijímací zkoušku ze základních znalostí oboru.

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení FAI od 2. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a od 16. 7. 2018 do 9. 9. 2018. pro 2. kolo přijímacího řízení.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. DOLOŽTE ZÍSKÁNÍ BC TITULU
K přihlášce je třeba doložit:

  • úředně ověřenou kopii diplomu,
  • kopii dodatku diplomu,
  • doklad o vykonaných zkouškách s uvedením váženého průměru za celé studium v bakalářském (magisterském) studijním programu (bez započítání předmětů státní závěrečné zkoušky) včetně potvrzení o správnosti údajů vydané příslušnou vysokou školou,
  • doklad o zaplacení poplatku u těch uchazečů, kteří nejsou od tohoto poplatku osvobozeni (odst.10, směrnice SD/04/17)Uchazeči z FAI UTB, kteří ukončí nebo ukončili své bakalářské studium na této fakultě v roce 2018, neplatí poplatek a nepřikládají doklad o vykonaných zkouškách. V případě, že podávají více přihlášek, osvobození od poplatku platí jen pro první přihlášku.

3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU
Vše odešlete nejpozději 22. 6. 2018 (nebo přineste k zápisu) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 490 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na
studium@fai.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Studenti budou přijati na základě výsledku přijímacího testu, který bude mít 20 otázek na maximálně 60 minut. Předmětem přijímací zkoušky jsou základní znalosti oboru obsažené v osnovách bakalářských oborů příbuzných oboru z přihlášky uchazeče. Termín přijímacího řízení bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení. Vzorové testy a okruhy otázek jsou dostupné zde.

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2018/19 všechny studijní obory v magisterském stupni studia prominuta – viz. Článek 6 SD/04/17 a RD/10/18.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat v den konání přijímací zkoušky.

O přijetí ke studiu budete informováni elektronickou poštou na email uvedený v e-přihlášce. Případně můžete sledovat stav i online, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určil děkan na základě normativu přiděleného MŠMT pro UTB pro 1. kolo přijímacího řízení v Rozhodnutí děkana RD/09/18 – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 a Rozhodnutí děkana RD/14/18 – Počty přijímaných ve 2. kole přijímacího řízení.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU AŽ MĚ PŘIJMOU?

Termín zápisu bude uchazečům sdělen elektronicky spolu s pozvánkou k přijímacímu řízeni, nebo poštou s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu
studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 051.

Podrobnosti přijetí jsou k nalezení v SD/04/17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti