Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Stipendium doktorandů

Pravidla pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů jsou definována:
Důležitá pravidla pro stipendia:
  • Studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia může být přiznáno děkanem nebo rektorem doktorské stipendium, minimálně ve výši základu podle § 58 odst. 2 zákona.
  • Pokud student doktorského studijního programu neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu UTB, může mu být stipendium sníženo, popřípadě odejmuto.
  • Po projednání se školitelem může být výše stipendia snížena, popřípadě může být stipendium odebráno v případě, že student jednoznačně řádně neplní své studijní povinnosti dle ISP.
Výše stipendia
  • Výše doktorského stipendia je závislá na objemu finančních prostředků alokovaných na stipendia doktorandů v prezenční formě studia a na míře plnění studijních a vědecko-odborných aktivit doktoranda.
  • Jednotlivé studijní a vědecko-odborné aktivity jsou hodnoceny odpovídajícím počtem hodnotících bodů. Podrobný přehled hodnocení studijních a vědecko-odborných aktivit pro účely stanovení výše doktorského stipendia je uveden v Příloze Směrnice děkana FAI (SD/09/20) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně
  • Konečná výše doktorského stipendia je pak stanovena v souladu s článkem 5 Směrnice děkana FAI (SD/09/20) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Rozhodnutím děkana RD/23/22, které stanovuje koeficienty pro účely určení výše stipendia v doktorských studijních programech.
  • Studentům prezenční formy studia v 1. ročníku je přiznáno základní stipendium. Studentům prezenční formy studia v 2. až 4. ročníku je stipendium přiznáno na celý akademický rok dle hodnocení doktoranda (celkového počtu hodnotících bodů za celé studium).
  • Výši stipendia je možné aktualizovat na základě získaných hodnotících bodů i v průběhu akademického roku. Pro aktualizaci je nutné odevzdat na OTČ Žádost o aktualizaci výše stipendia, verze PDF.

Fakulty a součásti

Zavřít