UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Doktorské studium

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku. Zkouška je ústní a bude se týkat vašeho zaměření v rámci oboru, předběžnému tématu disertační práce a vaší dosavadní odborné a vědecké činnosti. Ověříme i vaše znalosti anglického jazyka.

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky ke studiu přijímá oddělení tvůrčích činností FAI od 2. 1. 2018 do 31. 5. 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení a
od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 pro 2. kolo přijímacího řízení.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat. V dalším kroku zadáváte téma disertační práce a školitele. To jsou body, které musíte předem dobře promyslet a se školitelem osobně probrat, než je vyplníte. Dále zadáte všechny osobní údaje.
Na odkaze „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. K PŘIHLÁŠCE JE TŘEBA DOLOŽIT
Vytisknete si zkrácenou verzi přihlášky, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

 • doklad o zaplacení nevratného administrativního poplatku
 • vytištěnou a podepsanou přihlášku
 • kopii vysokoškolského diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2017/2018 doloží písemné potvrzení o úspěšném ukončení studia ze studijního oddělení)
 • životopis
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti
 • případný doklad o jazykových znalostech.

 
3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU, PŘÍPADNĚ PŘINESTE OSOBNĚ NA ODDĚLENÍ TVŮRČÍCH ČINNOSTÍ
Vše odešlete na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Oddělení pro vědu a výzkum
Nad Stráněmi 4511
760 05  Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 490 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své magisterské studium na této fakultě v roce 2018, se administrativní poplatek promíjí).

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2903602990
 • konstatní symbol: 0379
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na
vyslouzilova@utb.cz.

A CO ZKOUŠKA?

Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení, nejpozději 14 dnů před jeho termínem. Jak už bylo řečeno v úvodu, přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Náplní ústní přijímací zkoušky jsou především otázky k zaměření studia a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Písemná zkouška pak ověří znalosti anglického jazyka.

TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

Předpokládáné téma závěrečné disertační práce, které budete u ústní zkoušky probírat, byste si měli předem dobře promyslet a ideálně i probrat se školitelem, který na vaši práci bude po dobu vašeho doktorského studia DOhlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů pak budou vypsána na našich webových stránkách v sekci „chci studovat“.

Nahoru

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. O přijetí či nepřijetí ke studiu budete informováni dopisem do vlastních rukou.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen elektronicky.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat vyslouzilova@utb.cz.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti