Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Doktorské studium

Aktuálně Fakulta aplikované informatiky nabízí studium v doktorských studijních programech:

Během doktorského studia musíte složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále budete muset splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. V případě, že všechny tyto nástrahy překonáte, můžete ukončit doktorské studium obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získáte titul Ph.D.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku.

 

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky ke studiu přijímá oddělení tvůrčích činností FAI průběžně během celého akademického roku. Přijímací řízení (zkouška) je uskutečňováno v závislosti na počtu podaných přihlášek, nejpozději však 3 měsíce od doručení přihlášky ke studiu.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: https://prihlaska.utb.cz/.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat. V dalším kroku zadáváte téma disertační práce a školitele. To jsou body, které musíte předem dobře promyslet a se školitelem osobně probrat, než je vyplníte. Aktuální témata disertačních prací jsou k dispozici zde. Dále zadáte všechny osobní údaje.
Na odkaze “Přehled” si nejdříve zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky (“Verze pro tisk”) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. K PŘIHLÁŠCE JE TŘEBA DOLOŽIT
Vytisknete si zkrácenou verzi přihlášky, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

 • doklad o zaplacení nevratného administrativního poplatku
 • vytištěnou a podepsanou přihlášku
 • kopii vysokoškolského diplomu (POZN. studenti posledních ročníků magisterských studijních programů mohou podat přihlášku před termínem vykonání SZZ, maximálně však 1 měsíc. V tomto případě oznámí předpokládaný termín SZZ a přinesou kopii VŠ diplomu, popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení k přijímací zkoušce)
 • životopis
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti
 • případný doklad o jazykových znalostech.

3. PŘÍLOHY ZAŠLETE POŠTOU, PŘÍPADNĚ PŘINESTE OSOBNĚ NA ODDĚLENÍ TVŮRČÍCH ČINNOSTÍ
Vše odešlete na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Oddělení tvůrčích činností
Nad Stráněmi 4511
760 05  Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 690 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své magisterské studium na této fakultě v roce 2024, se administrativní poplatek promíjí).

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 3903602990
 • konstatní symbol: 0378 (bankovní převod) 0379 (složenka/hotově)
 • specifický symbol: číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako “přijatá”. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na
studium-phd@fai.utb.cz.

A CO ZKOUŠKA?

Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení (zkoušce), nejpozději 14 dnů před jeho termínem. Termíny jsou stanoveny na základě počtu přijatých přihlášek.

Přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Ústní zkouška probíhá formou odborné diskuse. Otázky budou orientovány na  vaše zaměření v rámci oboru, k předběžnému tématu disertační práce a na vaší dosavadní odbornou a vědeckou činnost. Písemná zkouška pak ověří úroveň znalostí anglického jazyka.

Předpokládáné téma závěrečné disertační práce, které budete u ústní zkoušky probírat, byste si měli předem dobře promyslet a ideálně i probrat se školitelem, který na vaši práci bude po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů jsou dostupná na našich webových stránkách  zde.

Nahoru

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. O přijetí či nepřijetí ke studiu budete informováni dopisem do vlastních rukou.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen elektronicky.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

Více informací k přijímacímu řízení do doktorského studia naleznete ve Směrnicí děkana SD/01/20.

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat studium-phd@fai.utb.cz.

Nahoru

 

Fakulty a součásti

Zavřít