Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Opravný termín SZZ

Opravný termín SZZ byl stanoven na úterý 13. října 2020.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří neuspěli u SZZ v posunutém termínu srpen-září 2020. Doporučujeme studentům, kteří neuspěli v části Bakalářská/Diplomová práce, aby zvážili účast na opravném termínu SZZ v říjnu 2020, protože letos je na vypracování nové BP/DP velmi krátká doba! SZZ lze ze zákona opakovat pouze jedenkrát!

Organizační pokyny k opravným SZZ

Složení komisí k opravným SZZ bude zveřejněno jakmile budou známy.

Nahrávaní prezentací bude probíhat ráno před začátkem SZZ!


Pro konání opravných SZZ je třeba podat si žádost děkanovi přes studijní oddělení.

Pokud neuspějete u obhajoby práce, je nutné zadat do IS STAG nové zadání práce a projít celým procesem zadání a odevzdání práce. Dále je nutné si podat znova přihlášku ke SZZ a to také v případě, že opakujete jen předměty nebo celou SZZ (obhajobu+předměty).

Opravným termínem SZZ se zabývá RD/20/20 – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Důležité termíny:

 1. Písemnou žádost o opravný termín SZZ v říjnu 2020 je nutné podat nejpozději do pátku 2. 10. 2020 na Studijním oddělení FAI.
 2. Pokud opakujete obhajobu BP/DP, tak nejpozději do pátku 18. 9. 2020 musíte na příslušném sekretariátu odevzdat NOVÝ podklad k BP/DP a to i tehdy, když máte práci jen přepracovat.
  Postup je stejný jako u regulerních SZZ – kontaktujete vedoucího práce, domluvíte se na znění zadání, toto zadáte do Portálu, vytisknete potvrzení, které vám vedoucí podepíše a toto poté odevzdáte na sekretariátu.Při odevzdání podkladu se s paní sekretářkou domluvíte na termínu předání oficiálního zadání BP/DP, které se poté vkládá do vazby.
 3. Všichni musíte odevzdat přihlášku k SZZ spolu s hotovou BP/DP a to ve dnech čtvrtek 1. 10. 2020 nebo pátek 2. 10. 2020 v časech 8:00 až 12:00 hod. Nezapomeňte odevzdat také potvrzení o zápočtu za BP/DP.
 4. Pokud budete v září opakovat jen předměty v SZZ a práce je vám uznána, tak musíte také odevzdat přihlášku k SZZ také v termínu čtvrtek 1. 10. 2020 nebo pátek 2. 10. 2020 v časech 8:00 až 12:00 hod.

Důležité informace k odevzdání z pohledu GDPR:
Po odevzdání podkladů získá student na sekretariátu příslušného ústavu Oficiální zadání bakalářské/diplomové práce ve dvou verzích:

 1. Podepsané děkanem a ředitelem ústavu,
 2. Anonymizované (bez podpisů děkana a ředitele ústavu).

Další postup při odevzdání práce dle Prováděcího předpisu k SR/33/19 Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti:

 1. Fyzická (vytištěná) verze práce:
  Oficiální zadání DP/BP se všemi formálními náležitostmi včetně příslušných podpisů student veváže přímo do práce. Součástí vytištěné práce je dále Prohlášení, které student podepíše a veváže přímo do práce.
 2. Elektronická verze práce:
  Do elektronické verze práce student vloží nascanované oficiální zadání práce se všemi formálními náležitostmi (bez podpisů osob určených vnitřních normou součásti, zpravidla děkana a ředitele ústavu). Součástí elektronické verze práce je i nepodepsané Prohlášení studenta o původnosti práce – místo podpisu bude uvedeno jméno + v. r. např. Jan Novák, v. r..

Fakulty a součásti

Zavřít