Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabídka práce, stáží a praxe

Povinná Odborná praxe v magisterském studiu

Odbornou praxi mají povinnost vykonat studenti v prezenční formě studia oborů PKS, IT, ISB, AŘI a BTSM.

Zásady pro organizaci předmětu Odborná praxe

Základní pravidla:
1) Zajištění praxe:
a) student si praxi zajistí sám,
b) student si praxi zajistí sám, vybere si z nabídky odborných stáží na webových stránkách fakulty,
c) praxi zabezpečí garant oboru (možné zapojení do externích projektů FAI v rámci požadovaného rozsahu).
2) Student svou povinnou odbornou praxi absolvuje během svého studia, tj. v průběhu 1. nebo 2. ročníku studia navazujícího magisterského studijního programu. Termín praxe je omezen termínem odevzdání diplomové práce viz bod 5.
3) Minimální rozsah odborné praxe je stanoven na 120 h
a) blokově cca 3 týdny (děleno maximálně na 3 x 1 týden),
b) pravidelně – několik hodin týdně (30 týdnů á 4 h/týden, 40 týdnů á 3 h/týden).
4) Náplní odborné praxe musejí být činnosti rozvíjející odborné znalosti a dovednosti studentem navštěvovaného oboru.
5) Student odbornou praxi musí absolvovat a potřebné doklady – viz níže – odevzdat nejpozději 4 týdny před termínem odevzdání své diplomové práce.

Před zahájením praxe:
6) Před absolvováním zamýšlené praxe přinese student ke schválení Žádost a souhlas s vykonáním odborné praxe (v organizaci – firmě, Formulář 2).
7) Žádost obsahuje údaje o studentovi, předpokládaný časový rozvrh, jméno firmy nebo organizace, předpokládanou náplň odborné praxe, jméno kontaktní osoby ve firmě, souhlas zodpovědné osoby ve firmě s absolvováním studentovy praxe.
8) Žádost odevzdá ve dvou kopiích sekretářce ústavu, kam organizačně spadá garant studentem navštěvovaného oboru.
9) Garant informace v žádosti posoudí a plánovanou stáž schválí či nikoliv.
10) Výsledek sdělí studentovi mailem.
11) Student si jednu garantem podepsanou žádost vyzvedne u sekretářky oborového ústavu.
12) Pokud student rozhodnutí mailem nedostane do 10 pracovních dní, ve vlastním zájmu sám kontaktuje garanta oboru.

Po absolvování praxe:
13) Student odevzdá garantovi oboru Zprávu o absolvování odborné praxe:
a) Hodnocení studenta organizací (firmou), kde studentova praxe probíhala, obsahující informace o studentovi, firmě a především termíny a doby přítomnosti studenta na pracovišti (Formulář 3),
b) Zprávu studenta (Formulář 4) – student popíše náplň své praxe, používané nástroje (technologie), přínosy pro studenta (rozsah min 1 strana textu – font Arial nebo Calibri – 11 pt, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm).
14) Informaci o uznání/neuznání praxe obdrží student mailem do 10 pracovních dnů od odevzdání Zprávy z absolvování odborné praxe.
15) Zapsání absolvování praxe do IS/STAG zajišťuje garant oboru.
16) Pokud student neabsolvuje Odbornou praxi” v průběhu zimního semestru akademického roku, ve kterém studuje 1. ročník navazujícícho magisterského SO, vyplní a odevzdá formulář “Předběžný plán studenta na absolvování odborné praxe” (Formulář 1) garantovi oboru nejpozději do 1. března téhož akademického roku.

Fakulty a součásti

Zavřít