Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabídka odborné spolupráce

Seznam nabízených odborných činností jednotlivých ústavů Fakulty aplikované informatiky

Nabídka Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabízí vysokoškolské vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v oborech:

 • aplikovaná informatika
 • bezpečnostní technologie
 • automatické řízení.

Všechny studijní programy a obory jsou akreditovány MŠMT, jejich přehled je uveden na Akreditované studijní obory.

Dále FAI nabízí využití laboratoří, přístrojové vybavení, měření a testování výrobků, výzkumnou a vývojovou činnost, odborné poradenství a konzultace.


Přehled ústavů FAI, nabídky odborných služeb a kontaktů


ÚSTAV MATEMATIKY
Ředitel ústavu: prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
e-mail: prokop@utb.cz; tel. 576 035 056
web: Ústav matematiky – kontakt

 • množinovohodnotová analýza a spojitostní vlastnosti multifunkcí
 • modelování nelineárních okrajových úloh s nelineárními víceparametrickými odezvovými funkcemi prostředí
 • modelování variačních rovnic a nerovnic v rámci lineární i nelineární teorie svázané termopružnosti
 • modelování úloh tvarové optimalizace a optimálního řízení
 • matematické modelování zpracovatelských procesů biopolymerů
 • řešení difuzních úloh v aplikovaném výzkumu
 • řešení inverzních variačních problémů
 • pololineární diferenciální a diferenční rovnice
 • parciální diferenciální rovnice prvního řádu
 • interaktivní počítačové simulace v dynamických geometrických systémech

 

ÚSTAV INFORMATIKY A UMĚLÉ INTELIGENCE
Ředitel ústavu: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
e-mail: jasek@utb.cz; tel. 576 035 196
web: Ústav informatiky a umělé inteligence – kontakt

 • vývoj mobilních aplikací
 • simulace a optimalizace výrobních a technologických procesů
 • bezpečnostní technologie a jejich aplikace do podnikových procesů
 • analýza a nastavení úrovně informační bezpečnosti podniku
 • optimalizační algoritmy
 • evoluční výpočetní techniky
 • neuronové sítě
 • aplikace umělé inteligence
 • webové aplikace
 • multiplatformní a paralelní programování
 • geografické informační systémy


ÚSTAV AUTOMATIZACE A ŘÍDICÍ TECHNIKY

Ředitel ústavu: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
e-mail: vasek@utb.cz; tel. 576 035 255
web: Ústav automatizace a řídicí techniky – Kontakt

 • systémy se zpožděním
 • robustní systémy řízení
 • autotuning (ladění regulátorů)
 • systémy s proměnnými parametry
 • návrh (embedded) řídicích systémů
 • řešení realtimového software pro technologické procesy
 • monitorovací a řídicí systémy na technologické úrovni
 • supervizní systémy pro vizualizaci a řízení (In Touch, Control Web, WizCon aj.)
 • řešení a realizace jednoúčelových regulátorů
 • procesy koželužského průmyslu
 • energetické procesy zaměřené na centralizované zásobování teplem
 • procesy v oblasti technologie inteligentních budov
 • optimalizace systémů a procesů s ohledem na minimalizaci výrobních nákladů
 • simulace navržených modelů a jejich řídicích systémů
 • vývoj mobilních aplikací


ÚSTAV ŘÍZENÍ PROCESŮ

Ředitel ústavu: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.
e-mail: gazdos@utb.cz; tel. 576 035 199
web: Ústav řízení procesů – kontakt

 • modelování procesů s důrazem na procesy chemické technologie
 • matematické metody pro simulaci ustálených stavů a dynamiky procesů se soustředěnými i rozloženými parametry
 • algebraické metody v řízení spojitých lineárních a nelineárních technologických procesů
 • aplikace polynomiálního přístupu v řízení systémů s dopravním zpožděním
 • decentralizovaný přístup pro řízení mnoharozměrových systémů
 • implementace do programových nástrojů (toolboxů) vytvořených v prostředí MATLAB SIMULINK
 • nestandardní identifikační rekurzivní metody pro návrh adaptivních systémů
 • modifikace samočinně se nastavujících regulátorů pro mnoharozměrové systémy
 • delta reprezentace v adaptivním řízení

 

ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
Ředitel ústavu: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.
e-mail: matysek@utb.cz; tel. 576 035 205
web: Ústav počítačových a komunikačních systémů – kontakt

 • softwarové inženýrství
 • návrh a tvorba relačních databázových systémů
 • dolování dat (data mining) a datové sklady
 • přenos a zpracování signálů
 • hradlová pole
 • vzdálený přístup pomocí mobilních sítí
 • architektura počítačů a operační systémy
 • počítačová grafika
 • fraktální geometrie

ÚSTAV BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Ředitel ústavu: Ing. Jan Valouch, Ph.D.
e-mail: valouch@utb.cz; tel. 576 035 250
web: Ústav bezpečnostního inženýrství – kontakt

 • mechanické a elektronické zabezpečení objektů
 • standardní a nadstandardní prvky objektové bezpečnosti
 • inteligentní přístupové systémy
 • kamerové systémy
 • biometrie
 • modelování a simulace krizových situací
 • softwarové nástroje pro on-line hodnocení odolnosti vybraných prvků kritické infrastruktury

ÚSTAV ELEKTRONIKY A MĚŘENÍ
Ředitel ústavu: doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
e-mail: kresalek@utb.cz; tel. 576 035 253
web: Ústav elektroniky a měření – kontakt

 • vývoj senzorů pro procesy zpracování biopolymerů
 • měření technických veličin v technologických procesech
 • diagnostika číslicových systémů
 • odhalování padělků elektronických součástek
 • měření EMC v bezodrazové komoře
 • terahertzová spektroskopie
 • Ramanova spektroskopie
 • skenování atomárních sil
 • forenzní vědy v bezpečnostních aplikacích

Fakulty a součásti

Zavřít