UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů – dílčí část Instrumentace a senzorika technologických procesů (hl. řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., zodp. řešitel za výzkumnou skupinu doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc., 2005 – trvá)

Projekt GAČR 2009-2011, 202/09/1206, Nanokrystalické heterogenní sluneční články – zodpovědný řešitel prof. Ing. František Schauer, DrSc.

MPO ČR č. FT-TA4/043 Analytický výzkum ohrožení v elektromagnetických integrovaných soustavách (hl. řešitel EVEKTOR, spol. s r.o., spoluřešitel Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.a kol., 2007 – 2010)

MPO ČR č. FT-TA5/051 Audiový detekční systém pro určování polohy, druhu a činnosti zdroje zvukového signálu ve skrytých prostorech (hl. řešitel VOP-026, s.p. Š, spoluřešitel Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. a kol., 2007 – 2010)

Uvedený přehled uvádí pouze projekty, jejichž hlavními řešiteli nebo zodpovědnými řešiteli za skupinu byli pracovníci ústavu a jako spoluřešitelé se na nich podíleli další pracovníci ústavu.

Zavřít

Fakulty a součásti