UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Přehled projektů řešených pracovníky Ústavu řízení procesů za posledních 5 let

  • Výzkumný záměr MSM 7088352101 Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů, výzkumná skupina Systémy řízení pro zpracování makromolekulárních .kompozitů (hl. řešitel prof. Ing. Petr Sáha, CSc., zodp. řešitel za výzkumnou skupinu prof. Ing. Petr Dostál, CSc., 2005 – 2011). 
  • Výzkumné centrum CAK – Centrum aplikované kybernetiky (hl. řešitel prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., ČVUT Praha, zodp. řešitel za UTB ve Zlíně prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc., 2005 – 2011) 
  • GAČR č. 102/07/P148 Přímé metody návrhu a ladění regulátorů (řešitel doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., 2007 – 2009).

Uvedený přehled uvádí pouze projekty, jejichž hlavními řešiteli nebo zodpovědnými řešiteli za skupinu byli pracovníci ústavu a jako spoluřešitelé se na nich podíleli další pracovníci ústavu.

V současnosti řešené projekty

Dva z pracovníků ústavu se podílejí na projektu

  • Centrum polymerních systémů, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111 (od r. 2012)
Zavřít

Fakulty a součásti