UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Hodnocení výzkumu a vývoje

Metodika hodnocení a výsledky

Aktuální metodika hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

Veřejně přístupná data IS VaVaI

Tato aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od 1.1.2010.

Výsledky Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016

Toto hodnocení zahrnuje výsledky z let 2011-2015, které vstoupily do hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016 realizovaného podle předpisu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
Podrobná analýza výsledků výzkumu a vývoje FAI dle H16 byla zpracována v rámci prezentace pro setkání zaměstnaců FAI dne 1.2.2018. Jsou zde prezentovány také hlavní principy Metodiky 17+ a analýza výsledků z pohledu této nové metodiky.

Problematika predátorských časopisů

Prezentace o predátorských časopisech – prezentace pana ředitele Knihovny UTB pana Fabiána

Doporučení v souvislosti s publikacemi v časopisech:

  • ignorovat emailové výzvy k publikaci v časopisech (většinou jde o neseriózní časopisy, které nejsou indexovány v databázích SCOPUS, WoS)
  • prověřit indexaci časopisu v databázi SCOPUS, WoS (sledovat také roky zahrnutí do databáze – zda jsou stále indexovány)
  • orientovat se na časopisy renomovaných vydavatelů (např. Springer, Elsevier, …)
  • pokusit se vybírat časopisy z kvartilu Q1, popřípadě Q2.
  • ignorovat časopisy s podezřele krátkou dobou oponentního procesu, s neúplnými informacemi o ediční (redakční) radě atd.
  • orientovat se na publikace v časopisech s recenzemi od kolegů
  • seznam doporučených časopisů k publikaci (časopisy, ve kterých publikovali autoři z FAI v letech 2014-2017)
Zavřít

Fakulty a součásti