Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Začínáme s digitální fotografií

Garant: doc. Bc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Vyučující: doc. Bc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Cílová skupina: Široká veřejnost. Kurz je určen pro posluchače, kteří mají zájem se seznámit s problematikou digitální fotografie a digitálního fotoaparátu.

Požadavky: Základní práce s PC a Internetem.

Zakončení: Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno vytvořením vlastního projektu v editoru digitální fotografie.

Časový rozvrh: Délka kurzu celkem 40 hodin. Výuka probíhá v blocích po 4 hodinách.

Obsah:

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s digitální fotografií a s digitálním fotoaparátem. Na danou problematiku bude pohlíženo jak z pohledu teoretického tak i praktického. V teoretické rovině bude pozornost zaměřena zejména na oblasti digitální fotografie versus klasická fotografie, základní prvky digitálního fotoaparátu a jejich princip, základní pojmy z oblasti digitální fotografie (pixel, dpi, bit, bitová hloubka, histogram, skládání barev), základní funkce digitálního fotoaparátu a základní pravidla pro vytváření dobrých fotografií.

Praktická část předmětu bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Tematicky bude praktická část směřována do oblasti stažení fotografií do počítače a jejich organizace, prvotní úprava fotografie (otočení, ořez, úprava vad, změna rozměrů), celoplošné úpravy fotografie (vylepšení expozice, histogram, úrovně, barvy), úprava fotografie ve výběru (nástroje pro retuš, fotomontáž), obrázkové efekty, tisk a export fotografií (vytváření kalendářů, sestav a použití různých šablon), publikování fotografií na webu.

Plánovaný začátek nejbližšího kurzu: červenec 2018

Minimalní počet účastníků: 8

Cena za 1 osobu: 3500,- Kc

Fakulty a součásti

Zavřít