Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výzkumné zaměření Centra

2. výzkumný tým „Bezpečnostní výzkum“

Výzkumný směr je zacílen na 3 hlavní oblasti: vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky, vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí a vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli. V neposlední řadě bude tento výzkumný směr úzce spolupracovat s ostatními výzkumnými programy. S výzkumným programem Aplikace inženýrské informatiky zejména v oblastech datové bezpečnosti, tvorby programových produktů pro inteligentní přístupové systémy apod. S výzkumným programem Alternativní zdroje energie bude spolupracovat především v oblasti poskytování odborné spolupráce v oblasti zabezpečení technologických provozů (datová bezpečnost, čidla, hlásiče).

První skupina cílů je zaměřena na vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky. Výstupy tohoto cíle budou snadno přenositelné na bezdrátové zabezpečovací systémy průmyslu komerční bezpečnosti pro ochranu budov, případně pro jiné aplikace.

Druhá skupina cílů souvisí s vývojem systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí. Oblast THz frekvencí představuje silný inovační potenciál, který může přinést odpovídající ekonomickou výhodu pro firmy, které do této oblasti zaměří své inovační aktivity. Součástí výzkumu bude sestavení laboratorních vzorků dvou typů systémů, a to THz spektrometr pro analýzu vybraných látek a zobrazovací systém ve vybraném spektrálním pásmu. Obsahem prací bude rovněž návrh a konstrukce celého systému včetně specifických částí zobrazovacího systému (skenovací mechanismy apod.) a metod aplikace do oblasti bezpečnostního průmyslu, čímž je myšlen doplněk stávajících RTG screenerů při vstupní kontrole zavazadel, případně při kontrole osob.

Třetí skupina cílů řeší vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli. Cílem výzkumu je vytvoření vysoce specializované laboratoře, která ve spolupráci s výrobci letecké techniky bude provádět expertní práce ve výše naznačené oblasti. O tento typ služeb, které jsou současně vhodné pro aktivity vysokých škol technického zaměření, je také zájem ze strany vývojových i výrobních podniků. Výzkumné aktivity budou soustředěny do dvou oblastí: měření elektrických, případně magnetických charakteristik leteckých konstrukčních materiálů v závislosti na frekvencích a testování celých konstrukčních bloků a vizualizace elektromagnetických polí v nich.

EMC

Růst počtu elektronických systémů vestavěných v průmyslových výrobcích exponenciálně narůstá. Z důvodu jejich bezchybné činnosti jsou naprostou nutností opatření zvyšujících odolnosti těchto systémů proti elektromagnetickému rušení a zamezení generace rušivých signálu elektronickými systémy. Toto je klíčový problém zejména v leteckém průmyslu. Budeme se zabývat vývojem konstrukčních opatření, která směřují k zamezení průniku vnějších elektromagnetických polí do draku letadla. Pro generátor, násobiče kmitočtu a analyzátor GHz frekvencí budou navrženy a vyrobeny měřicí cely a vypracovány metodiky měření, které pak budou nabídnuty pro komerční účely. V podoblasti EMC odolnosti budou rozpracovány následující dílčí cíle:

  • vypracování a komerční využití metodiky pro hodnocení kvality a elektromagnetických parametrů materiálů používaných v moderních konstrukcích letecké techniky;
  • standardizace konstrukčních zásad pro ochranu avionických systémů před rušivými vlivy elektromagnetických polí přírodního i umělého původu;
  • zpracování metodiky testování a hodnocení konstrukcí draků letadel z hlediska potřeb elektromagnetické kompatibility.

Pracovníci výzkumného směru č. 2

Fakulty a součásti

Zavřít