Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

IKAP


Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Matematická gramotnost je realizovat následující klíčové aktivity.

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost:

Odborné řešení témat

 • matematické modelování reálných situací,
 • finanční gramotnost a základy práce s daty v Excelu,
 • multimediální podpora – výukové digitální hry,
 • volnočasové aktivity.

Uspořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ a nematuritních oborů SŠ.

2. Aplikace matematiky v praxi:

 • krajská soutěž třídních kolektivů se zaměřením na rozvoj procedurálních schopností, porozumění textu a matematizaci úloh.

3. Interdisciplinární gramotnost:

 • kulatý stůl mezi řešiteli aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.

Příjemce: Zlínský kraj

Partner pro realizaci projektové části Matematická gramotnost: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020

Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP

Realizované akce (materiály):

 • 11. 2. 2020: Soutěž třídních kolektivů (vítězné kolektivy)
 • 29. 5. 2018: Kulatý stůl řešitelů čtenářské a matematické gramotnosti
 • 14. 11. 2018: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ
 • 21. 11. 2018: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky nematuritních oborů SŠ
 • 19. 2. 2019: Soutěž třídních kolektivů
 • 13. 3. 2019: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky ZŠ + nematuritní SŠ
 • 14. 11. 2019: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ
 • 21. 11. 2019: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky nematuritních oborů SŠ

Fakulty a součásti

Zavřít