Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

IKAP II


Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Cíle projektu:

Cílem projektu je mimo jiné zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost).

Cílem projektové části Matematická gramotnost je realizovat následující klíčové aktivity.

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost:

Pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ, nematuritních oborů SŠ a maturitních oborů SŠ.

2. Aplikace matematiky v praxi:

  • Krajská online soutěž třídních kolektivů se zaměřením na rozvoj procedurálních schopností, porozumění textu a matematizaci úloh pro 2.stupeň ZŠ a SŠ.
  • Prezenční týmová soutěž pro 4. a 5. ročníky ZŠ MISE 45.
  • Procházky s matematikou Zlínským krajem.

3. Práce s talentovanými žáky

  • Volnočasová aktivita
  • Semináře pro matematicky nadané žáky

Příjemce: Zlínský kraj

Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

realizace projektové části Matematická gramotnost: Fakulta aplikované informatiky

Období realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Aktuálně plánované akce:

Fakulty a součásti

Zavřít