Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ubytování a stravování

Ubytovací stipendium

Kdo má nárok na ubytovací stipendium?

 1. Nárok na ubytovací stipendium má student, který:
  • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
  • studuje v prvním bakalářském studijním programu nebo v prvním magisterském studijním programu nebo v prvním doktorském studijním programu anebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve
   (nepřihlíží se ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku započtení),
  • nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
  • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia.
 2. Stipendium může být přiznáno studentovi, na kterého je poslána dotace z MŠMT.
 3. Studentovi může být přiznáno mimořádné stipendium z důvodů zvláštního zřetele hodných jako příspěvek na náklady na ubytování i v případě, že má místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia, a to na základě jeho písemné žádosti. Přitom musí splňovat podmínku dojezdové doby z místa trvalého pobytu do místa studia nejméně 50 minut.
 4. Pokud je student zapsán do studia ve studijním programu nebo ve studijním oboru, jehož výuka se uskutečňuje na pracovišti UTB dislokovaném mimo okres Zlín, platí pro přiznání ubytovacího stipendia ustanovení odstavce 1 písm. d).
 5. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné ze systému „Sdružené informace matrik studentů“ (SIMS) nebo z informačního systému studijní agendy (IS/STAG).

Jak podat žádost?

Student podává žádost o ubytovací stipendium pouze jednou (standardně tak činí nově nastupující studenti na začátku studia).
Stávající studenti, kteří již o stipendium žádali dříve dostávají stipendium nadále. Těmto studentům pouze doporučujeme provést formální kontrolu žádosti v IS/STAG.
Studenti prvních ročníků mohou podat žádost až po zápisu do prvního ročníku v příslušném akademickém roce.
Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících magisterských studijních programech nebo v doktorských studijních programech již nemusí podávat žádost o přidělení ubytovacího stipendia. Žádost jim platí po celou dobu studia na UTB.

Noví studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky a chtějí uplatnit nárok na ubytovací stipendium v akad. roce 2017/2018 musí podat v IS/STAG „Žádost o přiznání ubytovacího stipendia“, který naleznete pod Moje složka, a to v období od 1. září 2017 do 20. října 2017. Pokud student nestihne podat žádost v tomto termínu, může ji podat dodatečně pro letní semestr v termínu od 1. března 2018 do 26. března 2018.

V žádosti o přiznání stipendia je student povinen uvést číslo bankovního účtu vedeného v české měně některou z bankovních institucí se sídlem na území České republiky, potvrdit svým prohlášením splnění podmínek pro přiznání stipendia a celou žádost řádně odeslat.

Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do 30 dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení, jinak mu právo na výplatu stipendia zaniká.
Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student.

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia

Jmenný seznam studentů, kterým bylo ubytovací stipendium přiznáno bude vyvěšen na úřední desce jednotlivých součástí v termínech stanovených směrnicí rektora SR/24/2017. Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia si studenti vyzvednou na jednotlivých studijních odděleních.
Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia platí po celou dobu, kdy student splňuje podmínky stanovené čl. 7 odst. 1 Stipendijního řádu UTB. Rozhodnutí o odejmutí stipendia se nevydává.

Výše ubytovacího stipendia

Výše ubytovacího stipendia je určována celkovou dotací do fondu „Ubytovacího stipendia“ a počtem studentů, kteří budou mít podle schválených kritérií na ubytovací stipendium nárok.
Výši ubytovacího stipendia vyhlásí rektor svým rozhodnutím.
Ve druhém stipendijním období akademického roku 2016/2017 byla výše ubytovacího stipendia 780,- Kč/měsíc.

Stipendijní období

Ubytovací stipendium se přiznává na dvě období v kalendářním roce.
Ubytovací stipendium za první stipendijní období akademického roku 2017/2018 bude vyplaceno k 20. 12. 2017.
Ubytovací stipendium za druhé stipendijní období akademického roku 2017/2018 bude vyplaceno k 15. 7. 2018.

Co můžete dělat pokud vám ubytovací stipendium nebylo přiznáno?

Pokud studentu nebylo ubytovací stipendium přiznáno, z důvodu nesplnění všech nutných požadavků, a s tímto z určitého důvodu nesouhlasí, může podat žádost na děkana fakulty, ve které vysvětlí daný problém (ev. kde došlo z jeho pohledu k pochybení) a současně může požádat (na základě příslušného odůvodnění) o mimořádné stipendium, v souladu s odstavcem 2 čl. 7 Stipendijního řádu UTB. Fakulta může stanovit termín, do kdy jsou žádosti o mimořádné stipendium přijímány.

Související informace k ubytovacímu stipendiu:

Stipendijní řád UTB ve Zlíně
Směrnice rektora č. 24/2017 k ubytovacímu stipendiu

Fakulty a součásti

Zavřít