UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát FAI

Co je Akademický senát

Co je Akademický senát FAI?


Akademický senát FAI je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Skládá se ze zástupců akademické obce FAI volených přímo tajnou volbou.
Pro funkční období 2015-2018 má 10 členů. (6 zástupců akademických pracovníků, 4 zástupci studentů). Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Hlavní poslání akademického senátu je vymezeno zákonem o vysokých školách č.111/1998 Sb.

Hlavní úkoly Akademického senátu fakulty:
  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty,
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Kromě výše uvedených pravomocí se může AS FAI zabývat dalšími tématy a problémy souvisejícími s pedagogickou, vědeckovýzkumnou nebo studijní činností členů akademické obce FAI. Navrhovat, čím se má senát zabývat, mohou všichni členové akademické obce, a to prostřednictvím předsedy nebo kteréhokoliv člena senátu písemnou nebo ústní formou. Lze využít například elektronického formuláře přímo z WWW stránek FAI. K písemným návrhům je senát povinen se vyjádřit na nejbližším řádném zasedání.

Z tohoto zkráceného výčtu je zřejmé postavení akademického senátu a jeho odpovědnost k akademické obci. Studenti mají možnost aktivně ovlivňovat dění na fakultě a spolurozhodovat zejména o studijních záležitostech.
Neopomenutelným posláním akademického senátu, i když v zákoně neuvedeným, je také posílení komunikace mezi akademickými funkcionáři a akademickou obcí.

Zavřít

Fakulty a součásti