Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
coronavirus

Aktuální informace k výuce na FAI

Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete na adrese www.utb.cz/koronavirus/.

Přítomnost studentů na FAI od 24. 5. 2021

Osobní přítomnost studentů UTB je možná pouze při:

 1. účasti na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
 2. účasti na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
 3. účasti na zkouškách a ověření studijních znalostí/povinností (zápočty, klasifikované zápočty, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 m,
 4. účasti na přijímacích zkouškách na vysoké školy v případě dodržení rozestupu minimálně 1,5 m.

Zároveň platí, že osobní přítomnost studentů v budovách UTB včetně FAI je možná pouze za splnění následujících podmínek, že student předloží na recepci budovy potvrzení, že:

 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem vystaveným příslušným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
 3. podstoupil očkování doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud
  – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
  – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Studenti mají možnost využít preventivní antigenní testování na UTB, na které je nutné se registrovat přes registrační formulář na webu covid-student.utb.cz. Platnost tohoto testu je poté 7 dnů.

Akceptuje se také potvrzení od zaměstnavatele , že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Postup při příznacích virového onemocnění:
 • Informujte svého ošetřujícího lékaře a řiďte se jeho pokyny.
 • Pokud vám nařídí lékař, nebo jiná státní autorita, pobyt doma, informujte o této skutečnosti na email covid@fai.utb.cz popř. na Studijním oddělení. Uveďte své jméno, studijní obor a ročník.
 • Po návratu do školy se s vyučujícími dohodněte na individuálním řešení vaší nepřítomnosti na povinné výuce.

Důležité dokumenty

 • Rozhodnutí rektora č. 20/2021 – Dočasná omezení a přijatá opatření na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 (ruší Rozhodnutí rektora č. 11/2021 a platí do odvolání)

Informace k výuce v letním semestru 2020/21

Forma výuky v letním semestru závisí na aktuálních nařízeních Vlády ČR, MŠMT a rektora UTB.

Pro výuku v prezenční formě studia platí:

 • Veškeré přednášky budou probíhat po celou dobu letního semestru (8. 2. – 15. 5. 2021) pouze online.
 • Praktická výuka prezenčního studia bude probíhat dle aktuálních nařízení Vlády ČR a rektora UTB s ohledem na specifika studijních programů a počtu studentů na rozvrhových akcích. Za praktická cvičení se považuje taková výuka, v rámci které studenti provádí laboratorní a fyzickou práci v laboratoři. O formě takovéto výuky bude informovat vyučující předmětu v dostatečném předstihu.
 • Veškerá ostatní výuka vedená formou cvičení a seminářů v prezenční formě studia bude probíhat online formou.
 • V případě online formy výuky je v platnosti mimořádný „Covidový“ rozvrh pro prezenční formu výuky.

Pro výuku v kombinované formě studia platí:

 • Veškerá výuka po celou dobu letního semestru (5. 2. – 15. 5. 2021) bude probíhat online dle rozvrhu pro kombinované studium v IS/STAG.
 • U výuky kombinovaných studentů bakalářského oboru BTSM na konzultačním středisku v Praze bude probíhat výuka dle rozvrhu kombinované formy studia ve Zlíně.

Výuka sportovních aktivit

Výuka sportovních aktivit je stále pozastavena, bližší informace k realizaci sportovních aktivit v letním semestru akademického roku 2020/21 naleznete v tomto dokumentu.

Informace a rady k výuce

NOVINKA (24. 10. 2020) – Vzdálený přístup do Studovny FAI

Od soboty 24. 10. 2020 je umožněn vzdálený přístup do Studovny FAI. Tento přístup je určen především pro ty případy, kdy studenti potřebují využít komerční software, který je nainstalován pouze na školních PC a nemůže být nabízen studentům na domácí použítí (Matlab, Witness apod.).

Přístup do studovny je možný pouze po rezervaci místa v rezervačním systémuvíce na těchto stránkách(nutné přihlášení). Na těchto stránkách je také popsán postup a technické vybavení potřebné pro vzdálené připojení.
Zde jsou závazná pravidla pro vzdálený přístup:

 1. Využívejte počítač pouze ke studijním účelům!
 2. K počítači můžete být připojeni pouze v době, kterou jste si rezervovali v on-line kalendáři.
 3. Vzdáleně můžete využívat počítač dle vytíženosti učebny, maximálně 10 hod./týden. Delší doba je možná pouze v případě volného času. Buďte ohleduplní k ostatním studentům, kteří také potřebují používat počítače.
 4. Využívejte jen doporučený software pro vzdálené připojení, jiné programy jsou zakázány!
 5. V případě problémů kontaktujte IT techniky na FAI výhradně přes email it@fai.utb.cz.

Při nerespektování výše uvedených pravidel bude přístup studenta zablokován!

Dále bude umožněn přístup také studentů vybraných předmětů během výuky cvičení – o tom budou informovat přímo vyučující daných předmětů.

Situace se vyvíjí a je možné, že dojde k úpravě výše uvedených pravidel. Doporučujeme sledovat webové stránky fakulty.

Informace o ubytování na kolejích UTB

Koleje fungují v režimu reflektující nařízení vlády o pobytu studentů na kolejích, ti studenti, kterých se nová nařízení týkají se mohou vrátit na koleje při dodržování zvýšených hygienických opatření. Ostatním studentům bude umožněn návrat na koleje podle dalších nařízení vlády. Studenti ze Slovenska mohou pobývat na kolejích bez omezení, pouze doporučujeme zvážení pobytu na kolejích. Výše kolejného v listopadu ponížená o slevu se do konce měsíce nemění a to ani v případě návratu studenta zpět na kolej. Výše kolejného za měsíc prosinec zatím nebyla stanovena, není také zatím upřesněno koho by se případná sleva týkala.

Informace pro studenty ze SR (aktualizace 5. 1. 2021)

Co se týče vstupu do ČR, tak i v aktuálně platném Opatření MZ ČR od 5.1.2021 stále platí výjimka pro studenty/pendlery ze Slovenska, že nemusí vyplňovat Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) ani podstoupit PCR test na COVID, pokud pravidelně (tj. min. 1x týdne) cestují do ČR za účelem studia nebo práce (musí mít u sebe potvrzení ze školy, atd. – viz mé předchozí emaily) – viz dané opatření, bod I., odst. 2, písm. f.

Při návratu zpět na Slovensko se řídí aktuálně platnou Vyhláškou (viz Riaditeľ (minv.sk)) vydanou 20.12.2020 – viz výklad rozcestnik_vyhlaska_hranice.pdf (uvzsr.sk), příp. TENTO ODKAZ.

Tzn. studenti ze Slovenska vracející se zpět domů (na Slovensko) se musí při příjezdu prokázat negativním výsledkem RT-PCR anebo antigenním testem na COVID-19 ne starším 14 dní. Test může být udělaný i mimo území Slovenska.

Doporučujeme si informace ale pro jistotu vždy ověřit na příslušných institucích SR.


Případné další dotazy zasílejte na email faq@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít