Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
přijímačky

1. kolo přijímacího řízení do bakalářského studia se zavírá už 31.3.2023, magisterské a doktorské studium pak 31. května 2023

Přijímací řízení do bakalářského studia

V bakalářském, tříletém, studiu nabízíme studijní programy:

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou bakalářské práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Bc.

Přijímání do bakalářského studia pro akademický rok 2023/24 se řídí Směrnicí děkana SD/04/22 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2023/2024

 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2023
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 440 Kč. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Uchazeči studijního programu SWI se podrobí přijímací zkoušce z matematiky. Uchazeč musí v rámci NSZ absolvovat test z matematiky.  Uchazečům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky bude přijímací zkouška z matematiky v rámci NSZ prominuta. Uchazečům do všech ostatních studijních programů je písemná přijímací zkouška prominuta.
 • Termín konání přijímací zkoušky v rámci NSZ pro studijní program SWI dle harmonogramu: 4. 2., 4.3., 2.4. a 29.4. 2023

Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určil děkan FAI na základě normativu přiděleného MŠMT pro UTB a budou uveřejněny nejpozději 1. 6. 2023.

Termín ukončení 1. kola přijímacího řízení je 31. 7. 2023.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do magisterského studia

V magisterském, dvouletém, studiu nabízíme studijní programy:

 

Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.

Přijímání do magisterského studia pro akademický rok 2023/24 se řídí Směrnicí děkana SD/05/22 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2023/2024.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2023
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 440,- Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Přijímací zkoušky jsou pro všechny studijní programy prominuty.
 • Termín přijímacího řízení (zápisu do studia): pravděpodobně : červen 2023. Tento termín se může změnit vzhledem nařízení Vlády ČR.

Počet přijatých studentů je 300 celkem za všechny studijní obory a obě kola přijímacího řízení. Podrobné rozdělení počtů studentů v jednotlivých oborech naleznete zde.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do doktorského studia

Aktuálně Fakulta aplikované informatiky nabízí studium v doktorských studijních programech:

 • Informační technologie (IT) – v prezenční i kombinované formě,
 • Automatické řízení a informatika (AŘI) – v prezenční i kombinované formě.
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční i kombinované formě.

Během doktorského studia musíte složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále budete muset splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. V případě, že se všechny tyto nástrahy překonáte, můžete ukončit doktorské studium obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získáte titul Ph.D.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku.

Více informací k přijímacímu řízení do doktorského studia naleznete ve Směrnicí děkana SD/01/20.
Termín podání přihlášek v 1. kole: od 1. března 2023 do 31. května 2023

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz,
 • tištěnou verzi přihlášky je nutno doručit na oddělení tvůrčích činností FAI
 • uchazeč je povinen mimo jiné vyplnit na přihlášce zvolené téma disertační práce a školitele (z důvodu vyššího zájmu o některá témata doporučujeme kontaktovat školitele – na téma je možné přijmout pouze jediného studenta)
 • Aktuální témata disertačních prací jsou k dispozici zde.

K přihlášce je nutné doložit:

 • životopis uchazeče,
 • kopii VŠ diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2022/2023 přinesou kopii VŠ diplomu popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení až k přijímacímu řízení),
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, příp. i posudky těchto prací, případně doklad o jazykových znalostech.

Administrativní poplatek: 660,- Kč (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své navazující magisterské studium na této fakultě v roce 2023, se administrativní poplatek promíjí). Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).

Termín přijímacího řízení: červen 2023 (bude upřesněno)

Přijímací zkouška: ústní přijímací zkouška, náplní bude:

 • odborná diskuze (otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu disertační práce),
 • ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti,
 • ověření znalostí anglického jazyka.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte Referentku Studijního oddělení FAI, popř. email studium-phd@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít