Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Inaugurace děkana Oslavy 15. výročí Slavnostní shromáždění Vědecká rada FAI

FAI ve středu slavila, inaugurován byl nový děkan FAI

22. dubna 2022
Ve středu 20.4. 2022 proběhlo na FAI slavnostní zasedání Vědecké rady, následovalo slavnostní shromáždění konané při příležitosti oslav 15. výročí založení fakulty a inaugurace nového děkana doc. Vojtěška. Na shromáždění byli pozváni hosté z ostatních fakult UTB a dalších vysokých škol z České a Slovenské republiky, dále zástupci spolupracujících firem, středních škol a dalších organizací. Pozvání přijali také hejtman Radim Holiš a primátor Jiří Korec.

Středa 20. dubna 2022 se nesla ve slavnostním duchu. Nejprve se v 10 hodin, v zasedací místnosti U51/606, konala závěrečná Vědecká rada bývalého děkana, doc. Adámka, který zastával post děkana fakulty od roku 2014 po dvě volební období až do letošního března. Před interními i externími členy Vědecké rady vystoupil doc. Adámek se shrnutím toho, co se Vědecké radě za dobu osmi let pod jeho vedením povedlo, následovalo poděkování členům rady a přivítání nového děkana doc. Vojtěška.

V 11 hodin se pak v rámci oslav 15. výročí konalo slavnostní shromáždění akademické obce spojené s inaugurací nového děkana.

Na shromáždění byli pozváni hosté z ostatních fakult UTB a dalších vysokých škol z České a Slovenské republiky, dále zástupci spolupracujících firem, zástupci středních škol a dalších organizací. Pozvání přijali také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a primátor Města Zlín Jiří Korec.

Promotorem shromáždění byl doc. Bronislav Chramcov, který po přivítání účastníků setkání předal slovo emeritnímu děkanovi doc. Adámkovi. Bývalý děkan při příležitosti 15. výročí založení FAI předal pamětní medaile významným osobnostem. Stříbrnou pamětní medaili FAI obdržel doc. Vojtěch Křesálek za mimořádné zásluhy při budování fakulty, dále pak členové bývalého vedení fakulty v období let 2014 -2022 – doc. Jiří Vojtěšek, doc. Marek Kubalčík, Mgr. Eva Navrátilová a Dr. Miroslav Matýsek.

Za spolupráci s FAI byli oceněni prof. Miroslav Fikar a prof. Miroslav Husák bronzovou pamětní medailí FAI.
Prof. Josef Zajac, prof. Zdeněk Dvořák, doc. Jiří Pokorný a Dr. Libor Marek obdrželi za dlouhodobou podporu fakulty bronzovou pamětní medaili.

Z domácích zaměstnanců byli oceněni pamětní bronzovou medailí prof. Karel Vlček, doc. Zdeněk Úředníček, Ing. Michal Pleva a Bc. Anna Barcuchová.

Oceněni byli také zástupci průmyslu, a to za nadstandartní spolupráci s průmyslovou sférou, Ing. Petr Jeník a Ing. Martin Rozmánek. Oba ocenění obdrželi rovněž bronzovou pamětní medaili FAI.

V rámci slavnostního shromáždění také došlo k propůjčení titulu fakultní školy těmto středním školám: Střední průmyslová škola Zlín, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední průmyslová škola Přerov, Střední škola informatiky a elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. Zástupci těchto fakultních škol pak převzali z rukou doc. Adámka pověřovací listiny.

Po krátkém hudební vystoupení už následovala samotná inaugurace děkana doc. Ing. Jiřího Vojtěška, Ph.D. Nejprve se ujal slova prorektor a emeritní rektor UTB, prof. Petr Sáha, který zastupoval zdravotně indisponovaného rektora prof. Sedlaříka. Prof. Sáha vyzdvihl úspěchy FAI pod vedením prof. Vaška i doc. Adámka a do budoucna vyslovil přání, aby doc. Vojtěšek pokračoval v započaté práci a ještě povýšil FAI na další úroveň.

Předseda Akademického senátu FAI pak seznámil publikum s výsledkem únorové volby nového děkana a požádal prof. Sáhu, aby nového děkana FAI inauguroval. Po složení slibu nový děkan přijal symboly svého úřadu, tedy fakultní insignii, fakultní řetěz a pravomoci s ním spojené.

Doc. Vojtěšek poté předal řetězy náležející úřadu proděkanů, tedy prof. Vaškovi, doc. Prokopové, doc. Adámkovi, doc. Chramcovovi a doc. Kubalčíkovi. Nový děkan pak ve své řeči poukázal na další směřování fakulty pod jeho vedením a záměru navázat na práci předešlých děkanů FAI – prof. Vaška a doc. Adámka.

S krátkou zdravicí se přihlásil prostřednictvím video přenosu také rektor UTB, prof. Vladimír Sedlařík, který vyzdvihl význam FAI v mnoha směrech, a to nejen v oblasti výuky a vědy. Pan rektor poděkoval všem současným a také bývalým zaměstnancům FAI za znamenitě odvedenou práci a popřál novému děkanovi hodně štěstí v nelehké době v jeho úřadu.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a primátor Města Zlín Jiří Korec, ocenili spolupráci FAI a potažmo celé UTB se Zlínským krajem a Městem Zlín, pomoci při digitalizaci, poděkovali doc. Adámkovi za jeho práci. Na spolupráci s novým děkanem, doc. Vojtěškem, se již teď těší.

Slavnostní shromáždění pak skončilo slavnostním přípitkem a pohoštěním ve foyer budovy U5 FAI.

Fakulty a součásti

Zavřít