Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

1. kolo přijímacího řízení do magisterského a doktorského studia končí 31. května 2024, do nabídky studijních programů se vrací program Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ,

Přijímací řízení do magisterského studia

V magisterském, dvouletém, studiu nabízíme studijní programy:

V prvním kole je přijímací řízení pro akademický rok 2024/25 otevřeno pro akreditované studijní programy :

Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.

Veškeré informace jsou uvedeny ve směrnici děkana Směrnice děkana SD/08/23 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025 a Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterský studijní program Učitelství informatiky pro základní a střední školy realizovaný na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025

 • Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2024
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 460,- Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Přijímací zkoušky jsou pro všechny studijní programy prominuty.
 • Termín přijímacího řízení (zápisu do studia): pravděpodobně : červen 2024. Tento termín se může změnit vzhledem nařízení Vlády ČR.

Počet přijatých studentů je 300 celkem za všechny studijní obory a obě kola přijímacího řízení. Podrobné rozdělení počtů studentů v jednotlivých oborech naleznete zde.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do doktorského studia

Aktuálně Fakulta aplikované informatiky nabízí studium v doktorských studijních programech:

 • Informační technologie (IT) – v prezenční i kombinované formě,
 • Automatické řízení a informatika (AŘI) – v prezenční i kombinované formě.
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční i kombinované formě.

Během doktorského studia musíte složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále budete muset splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. V případě, že se všechny tyto nástrahy překonáte, můžete ukončit doktorské studium obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získáte titul Ph.D.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku.

Více informací k přijímacímu řízení do doktorského studia naleznete ve Směrnicí děkana SD/01/20.
Termín podání přihlášek v 1. kole: od 1. března 2024 do 31. května 2024

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz,
 • tištěnou verzi přihlášky je nutno doručit na oddělení tvůrčích činností FAI
 • uchazeč je povinen mimo jiné vyplnit na přihlášce zvolené téma disertační práce a školitele (z důvodu vyššího zájmu o některá témata doporučujeme kontaktovat školitele – na téma je možné přijmout pouze jediného studenta)
 • Aktuální témata disertačních prací jsou k dispozici zde.

K přihlášce je nutné doložit:

 • životopis uchazeče,
 • kopii VŠ diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2023/2024 přinesou kopii VŠ diplomu popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení až k přijímacímu řízení),
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, příp. i posudky těchto prací, případně doklad o jazykových znalostech.

Administrativní poplatek: 660,- Kč (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své navazující magisterské studium na této fakultě v roce 2024, se administrativní poplatek promíjí). Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).

Termín přijímacího řízení: červen 2023 (bude upřesněno)

Přijímací zkouška: ústní přijímací zkouška, náplní bude:

 • odborná diskuze (otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu disertační práce),
 • ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti,
 • ověření znalostí anglického jazyka.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte Referentku Studijního oddělení FAI, popř. email studium-phd@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít