UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro rok 2018/19

Přijímací řízení do bakalářského studia

V bakalářském, tříletém, studiu nabízíme studijní obory:

Bakalářské studium je  zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou bakalářské práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Bc.

Přijímání do bakalářského studia pro akademický rok 2018/19 se řídí Směrnicí děkana SD/02/17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019.

 • Termín podání přihlášek: do 9. 9. 2018
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 490,- Kč, pro obor Informační technologie v
  administrativě, pro ostatní obory je to 320 Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Termín přijímacích zkoušek: úterý 11. 9. 2018 (pro obor ITA).
 • Přijímací zkouška: přijímací test, délka maximálně 60 min, maximum 50 bodů, minimum 20 bodů
 • Přijímací test: test ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách středoškolského studia

V případě, že se ke studiu na některý studijní obor nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, může děkan přihlášeným uchazečům hlásícím se na takový obor písemnou zkoušku prominout. V takovém případě může přijímací komise uchazeči, který neabsolvoval v rámci svého předešlého studia obor příbuzný, předepsat až tři rozdílové předměty, které je uchazeč v rámci svého studia povinen absolvovat.

Pro akademický rok 2018/2019 jsou plánovány následující maximální počty přijímaných do jednotlivých oborů a forem studia:

Forma studia – prezenční i kombinovaná

OborPočet přijímaných
Informační technologie v administrativě60
Informační a řídicí technologie, Bezpečnostní technologie, systémy a management, Inteligentní systémy s roboty a studijní obor Softwarové inženýrství440

U kombinované formy studia bude uchazečem preferované zaměření respektováno za podmínky, že u obou zaměření bude splněn minimální počet 10 přijatých.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do magisterského studia

V magisterském, dvouletém, studiu nabízíme studijní obory:

Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.

Přijímání do magisterského studia pro akademický rok 2018/19 se řídí Směrnicí děkana SD/04/17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019.

 • Termín podání přihlášek: do 9. 9. 2018
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 490,- Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Termín přijímacích zkoušek: 11. 9. 2018
 • Přijímací zkouška: přijímací test, délka maximálně 60 min, maximum 50 bodů, minimum 20 bodů
 • Přijímací test: test ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách bakalářských oborů příbuzných oboru z přihlášky uchazeče

V případě, že se ke studiu na některý studijní obor nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, může děkan přihlášeným uchazečům hlásícím se na takový obor písemnou zkoušku prominout. V takovém případě může přijímací komise uchazeči, který neabsolvoval v rámci svého předešlého studia obor příbuzný, předepsat až tři rozdílové předměty, které je uchazeč v rámci svého studia povinen absolvovat.

Počet přijatých studentů je 300 celkem za všechny studijní obory a obě kola přijímacího řízení.

U prezenční formy studia budou přijaty dvě třetiny uchazečů do zaměření, o které bude větší zájem a jedna třetina uchazečů do zaměření s menším zájmem.

U kombinované formy studia bude uchazečem preferované zaměření respektováno za podmínky, že u obou zaměření bude splněn minimální počet 10 přijatých.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do doktorského studia

Fakulta aplikované informatiky nabízí ve studijním programu „Inženýrská informatika“ dva čtyřleté studijní obory:

Během doktorského studia je nutné složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále je povinností studenta splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získá student titul Ph.D.

Přijímání do doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“  pro akademický rok 2018/2019 se řídí Směrnicí děkana SD/03/18.

Termín podání přihlášek ve 2. kole:  od 1. července 2018 do 31. srpna 2018

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz,
 • tištěnou verzi přihlášky je nutno doručit na oddělení tvůrčích činností FAI
 • uchazeč je povinen mimo jiné vyplnit na přihlášce zvolené téma disertační práce a školitele (z důvodu vyššího zájmu o některá témata doporučujeme kontaktovat školitele – na téma je možné přijmout pouze jediného studenta)
 • Aktuální témata disertačních prací jsou k dispozici zde.

K přihlášce je nutné doložit:

 • životopis uchazeče,
 • kopii VŠ diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2017/2018 přinesou kopii VŠ diplomu popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení až k přijímacímu řízení),
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, příp. i posudky těchto prací, případně doklad o jazykových znalostech.

Administrativní poplatek: 490,- Kč (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své navazující magisterské studium na této fakultě v roce 2018, se administrativní poplatek promíjí). Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).

Termín přijímacího řízení: září 2018 (bude upřesněno)

Přijímací zkouška: ústní přijímací zkouška, náplní bude:

 • odborná diskuze (otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu disertační práce),
 • ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti,
 • ověření znalostí anglického jazyka.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 30. 

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium-phd@fai.utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti