UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Často hledáte

Stipendium

Upozornění:

Všichni žadatelé o stipendia jsou povinni zadat své bankovní účty do IS/STAG.

Sociální stipendium

Kompletní informace o sociálním stipendiu naleznete na univerzitních stránkách.

Žádost se odevzdává společně s originálem oznámení o přídavku na dítě studijnímu oddělení fakulty nejpozději do 31. 10. 2017. Pouze studenti, kterým byl přídavek na dítě přiznán po tomto termínu, a splňují podmínky pro udělení sociálního stipendia, podávají žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.

Převzetí rozhodnutí: přiznání stipendia je doručeno v souladu s § 69a odst. 3 zákona prostřednictvím elektronického informačního systému UTB.
Rozhodnutí naleznete v sekci Moje studium – záložka vlevo – Nahlížení do spisu (PDF).

Výše sociálního stipendia
Sociální stipendium činí podle § 91 odst. 3 zákona a v souladu s nařízením vlády č. 233/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2017 2 750,- Kč/měsíc.

Výplata sociálního stipendia na bankovní účet:

– za září 2017: nejpozději 13. 10. 2017

– za říjen – prosinec 2017: nejpozději 12. 1. 2018

– za leden – březen 2018: nejpozději 13. 4. 2018

– za duben – červen 2018: nejpozději 13. 7. 2018.

O změnách všech skutečností, rozhodných pro výplatu stipendia, je student povinen neprodleně písemně informovat studijní oddělení, nejpozději však do 8 dnů ode dne nastalé skutečnosti.

Směrnice rektora č. 23/2017 k Sociálním stipendiím na UTB ve Zlíně.
Formulář žádosti o přiznání sociálního stipendia

Informace k započítávání sociálních stipendií studentů do příjmu rodiny a ke způsobu řešení přeplatku na dávce sociální péče.

Ubytovací stipendium

Kompletní informace o ubytovacím stipendiu naleznete na univerzitních stránkách.

Žádost lze podat pouze elektronicky. Splňujete-li podmínky pro udělení ubytovacího stipendia, vyplňte žádost v osobních údajích na IS STAG.

Termín zápisu do IS/STAG: od 1. 9. do 20. 10. 2017.

Seznam studentů s přiznaným ubytovacím stipendiem v 1. období ak. roku 2017/2018 bude zveřejněn do 20. 11. 2017 na úřední desce.

Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium za období září-prosinec 2017

Převzetí rozhodnutí: Studentům označeným * je přiznání stipendia doručeno v souladu s § 69a odst. 3 zákona prostřednictvím elektronického informačního systému UTB. Rozhodnutí naleznete v sekci Moje studium – záložka vlevo – Nahlížení do spisu (ve formátu PDF).

Výplata ubytovacího stipendia: k 20. 12. 2017 na bankovní účty.

Pokud studenti nestihli podat žádost do 20. 10. 2017, mohou ji podat dodatečně pro letní semestr v termínu od 1. 3. do 26. 3. 2018.

Seznam studentů s přiznaným ubytovacím stipendiem v daném období ak. roku 2017/2018 bude zveřejněn od 15. 5. 2018 na úřední desce.

Výplata ubytovacího stipendia: k 15. 7. 2018.

Směrnice rektora SR/24/2017 – Ubytovací stipendium v akademickém roce 2017/2018

Prospěchové stipendium

Žádost se odevzdává studijnímu oddělení nejpozději do 29. 9. 2017.

Převzetí rozhodnutí: přiznání stipendia je doručeno v souladu s § 69a odst. 3 zákona prostřednictvím elektronického informačního systému UTB.
Rozhodnutí naleznete v sekci Moje studium – záložka vlevo – Nahlížení do spisu (PDF).

Výplata prospěchového stipendia na bankovní účet:

– za září – prosinec 2017: do 15. 12. 2017

– za leden – červen 2018: po 15. 6. 2018.

Formulář žádosti o prospěchové stipendium, verze PDF.

Více informací o prospěchových stipendiích pro akademický rok 2018/2019 naleznete
v Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro akademický rok 2018/2019 – prezenční studium.

Mimořádné prospěchové stipendium

Mimořádné prospěchové stipendium ve výši 10 000,- Kč může získat student prvního ročníku po splnění následujících podmínek:

1. Je studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia.
2. Má po prvním semestru splněny všechny studijní povinnosti.
3. Studijní průměr nepřesáhne 1,30 a bude ze všech předmětů hodnocen stupněm výborně (A) nebo velmi dobře (B).

Žádost se odevzdává nejpozději týden po skončení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2017/18.

Výplata stipendia na bankovní účet: v březnu 2018.

Formulář žádosti o mimořádné prospěchové stipendium, verze PDF.

Více informací o mimořádném stipendiu naleznete v Rozhodnutí děkana RD/12/16 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

Mimořádné stipendium

Žádost o mimořádné stipendium, PDF zde.

Žádost se odevzdává studijnímu oddělení kdykoliv v průběhu studia.

Rozhodnutí bude vydáno po projednání žádosti stipendijní komisí.

Převzetí rozhodnutí: přiznání stipendia je doručeno v souladu s § 69a odst. 3 zákona prostřednictvím elektronického informačního systému UTB.
Rozhodnutí naleznete v sekci Moje studium – záložka vlevo – Nahlížení do spisu (PDF).

Výplata stipendia na bankovní účet: do 7 dnů od rozhodnutí.

Zápisy ze stipendijních komisí jsou na stránkách Stipendijní komise.

Zavřít

Fakulty a součásti