UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Nabídka odborné spolupráce

  • množinovohodnotová analýza a spojitostní vlastnosti multifunkcí
  • modelování nelineárních okrajových úloh s nelineárními víceparametrickými odezvovými funkcemi prostředí
  • modelování variačních rovnic a nerovnic v rámci lineární i nelineární teorie svázané termopružnosti
  • modelování úloh tvarové optimalizace a optimálního řízení
  • matematické modelování zpracovatelských procesů biopolymerů
  • řešení difuzních úloh v aplikovaném výzkumu
  • řešení inverzních variačních problémů
  • pololineární diferenciální a diferenční rovnice
  • parciální diferenciální rovnice prvního řádu
  • interaktivní počítačové simulace v dynamických geometrických systémech
Zavřít

Fakulty a součásti