UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Výuka na KNZS

Informace pro studenty I. ročníku, KS, konzultační středisko v Praze

Informace pro studenty I. ročníku, KS, SO: BTSM
k zahájení studia na Konzultačním středisku (KNZS) v Praze

 1. Výuka probíhá v budově Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, 167 47 Praha 6. Vzhledem k tomu, že jsme zde v nájmu, je nutné bezpodmínečně dodržovat všechna pravidla a zvyklosti, které jsou na této fakultě vyžadovány.Fakulta strojní je otevřena v pátek vždy od 8,00 do 21,00 hod. a v sobotu: 8,00 – 18,00 hod., proto je výuka ukončena v sobotu nejpozději v 17 hod. a v pátek pouze předmět Základy počítačové techniky může skončit i po 20 hod.. Všichni studenti opouštějí budovu nejpozději 20 minut před ukončením provozní doby. Na FS nejsou žádné šatny, proto je nutné nechávat všechny oděvy atd. v místnostech. Výtah funguje pouze v pátek (páternoster). V sobotu, v případě potřeby, je možné použít výtah, který funguje na kartu. Kartu má vrátný.
 2. Na vrátnici je umístěn seznam vyučujících na KNZS a seznam studentů KS, studijního oboru BTSM, kteří studují na KNZS v Praze. Vyučující i studenti se při vstupu do budovy prokazují kartičkou zaměstnance či studenta FAI. Pokud vyučující není zaměstnanec FAI, prokáže svou totožnost OP. Vrátný si tak v případě potřeby může ověřit, zda se zmíněná osoba nachází v seznamu vyučujících. Totéž platí i pro studenty v případě, že zapomenou kartičku studenta FAI.
 3. Výuka zpravidla probíhá v těchto učebnách: I. ročník – učebna T4: C2-438. Máme k dispozici i PC učebnu: T4: A1-207, na které zabezpečují výuku učitelé z FS ČVUT Praha. Ve všech učebnách jsou tabule, na které se píše křídou. Křídu si vyzvedne vyučující na vrátnici.
 4. Organizační garant studia za FAI: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., proděkan pro bakalářské a magisterské studium, tel. 57 603 5224, mobil 733 599 960, email: vojtesek@utb.cz.
 5. Výuka bývá zpravidla zahájena předposlední víkend v září v 9,00 hod. Probíhá pravidelně 1x za 14 dní podle rozvrhu (jedna rozvrhovaná hodina se skládá z 50ti minut přímé výuky a 10ti minutové přestávky).
  Rozvrh najdete na http://nod32.fai.utb.cz/rozvrh/rozvrhK.htm
  Výuka se řídí Časovým plánem výuky na FAI pro daný akademický rok. Harmonogram akademického roku/.
 6. Studium na FAI se řídí Studijním a zkušebním řádem (SZŘ) UTB ve Zlíně a Směrnicí FAI k SZŘ UTB ve Zlíně. S těmito dokumenty se musí seznámit všichni studenti studující na KNZS v Praze, zejména pak studenti I. ročníku. Proto doporučujeme si příslušné dokumenty pozorně přečíst. SZŘ naleznete na Vnitřní norny FAI.
  Na každé první konzultaci z příslušného předmětu Vám vyučující oznámí své požadavky ke zkoušce, klasifikovanému zápočtu a zápočtu. Účast na konzultacích je obecně nepovinná, na cvičeních povinná.
 7. Přihlášení na zkoušky do systému STAG, vypisování termínů zkoušek a zadávání známek.
  Studenti se do IS STAG přihlašují pomocí jména a hesla. Způsob přihlašování na zkoušky v IS STAGu je popsán u zápisu do studia. Po ukončení zkoušky, nejpozději však do 7 dnů musí zkoušející zapsat ke jménu studenta vždy příslušnou klasifikaci. V případě, že tak neučiní, je třeba vyučujícího kontaktovat a žádat o nápravu. Minimálně dvě zkoušky musí proběhnout na KNZS v Praze.
 8. Uznávání zkoušek
  V případě, že student absolvoval část studia na jiné vysoké škole a studium na ní řádně neukončil, je možné některé vykonané zkoušky uznat v novém studiu. Uznávání zkoušek se řídí čl. 23 vnitřní normy „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FAI – viz Vnitřní norny FAI.
  V případě zájmu o uznání předmětů, doporučujeme směrnici prostudovat a při zápisu vznést na pracovnice studijního oddělení FAI příslušné dotazy.

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a magisterské studium, FAI UTB ve Zlíně

Ve Zlíně dne 7. 11. 2017

Zavřít

Fakulty a součásti