UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Konzultační střediska fakulty

Obecné informace o studiu na KNZS

Na FAI je akreditován bakalářský studijní program Inženýrská informatika s těmito studijními programy: Informační a řídicí technologie, Bezpečnostní technologie, systémy a management, Informační technologie v administrativě, Softwarové inženýrství a Inteligentní systémy s roboty. Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management je možné v kombinované formě studovat i na Konzultačním středisku FAI v Praze.

Výuka na KNZS je zajišťována akademickými pracovníky FAI (cca 90 %), zbývající výuka je zajišťována učiteli z jiných vysokých škol. Přijímací řízení se řídí touto směrnicí děkana: Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro následující ak. rok pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika. Výuka na KNZS se řídí Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně a Směrnicí FAI doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně. Dalšími významnými dokumenty k prostudování jsou: Zákon o vysokých školách a Statut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vnitřní chod FAI se řídí vnitřními předpisy a normami FAI, které jsou vždy zveřejňovány na Úřední desce FAI.

Zahájení výuky je na KNZS podmíněno počtem přijatých studentů, minimální počet studentů je 25. V případě, že studium na KNZS nebude otevřeno, bude studentům nabídnuto stejné studium přímo ve Zlíně. V případě, že nebude zapsán ke studiu (vyšší ročníky) na KNZS v příslušném ak. roce dostatečný počet studentů, studium na KNZS nebude v tomto ak. roce otevřeno. Studenti mohou dále pokračovat ve studiu ve Zlíně.

Po absolvování bakalářského studijního programu lze, v případě splnění podmínek pro přijetí do mgr. studijního programu, pokračovat v mgr. studijním programu, který je uskutečňován pouze ve Zlíně.

Zavřít

Fakulty a součásti