Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Ústav bezpečnostního inženýrství
E-mail: hromada@utb.cz TEL: +420 576 035 243 Kancelář:
U51/711

V roce 2008 absolvoval vysokoškolské vzdělání na UTB ve Zlíně v odb. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Dizertační práci „Technologické aspekty ochrany kritické infrastruktury ČR“ obhájil v roce 2011. Pracoval jako konzultant společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. a v současnosti pracuje jako odborný asistent na Ústavu bezpečnostního inženýrství, Fakulty aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2017 obhájil svou habilitační práci na Fakulte bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU v Ostravě a získal akademický titul docent v odb. Bezpečnost a požární ochrana. V rámci vědecko-výzkumných aktivit se aktivně věnuje problematice ochrany a odolnosti kritické (informační) infrastruktury a problematice hodnocení funkčnosti systémů fyzické ochrany.


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9:00 - 11:00

Životopis

Vzdělání

 • 2018: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta bazpečnostního inženýrství, Ostrava, obor Bezpečnost a požární ochrana, doc.
 • 2008-2011: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/ Fakulta Aplikované Informatiky, Zlín, obor Inženýrská informatika, Ph.D.
 • 2003-2008:  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/ Fakulta Aplikované Informatiky, Zlín, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management, Ing.

Stáže a studijní pobyty

 • 2010: Kurz národnej bezpečnosti pre verejnú správu,  Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Š. Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš (Slovensko)

Průběh zaměstnání

 • 2017-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, Zlín, Hlavní řešitel projektu   VI20172019073  -   Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování“
 • 2017-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, Zlín, Hlavní řešitel projektu  VI20172019054  -  Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti"
 • 2015-dosud:  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, Zlín, Manažer projektu  VI20152019049 - RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
 • 2014-2015: Deloitte Advisory s.r.o., Praha, Řešitel veřejné zakázky MV- 38918/VZ-2012 - Aktuální kybernetické hrozby v České republice a jejich eliminace
 • 2014-2014: K2 connect solution s.r.o., Ostrava, Hlavní řešitel projektu 5.1 SPK 02/026 - CKI Centrum kritické infrastruktury
 • 2010-2012: Deloitte Advisory s.r.o., Praha, Konzultant projektu VG20102012025 - Metodika ochrany kritické infrastruktury (KI) v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie

Členství v organizacích

 • Expertní skupina pro posuzování a oponování návrhů projektů bezpečnostního výzkumu (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Expertní skupina pro posuzování a oponování návrhů projektů TAČR
 • Člen České asociace bezpečnostních manažérů (ČABM)
 • Univerzitu zastupující člen Critical Infrastructure Warning Information Network
 • Univerzitu zastupující člen Bezpečnostně technologického klastru v Ostravě
 • Univerzitu zastupující člen Technologické platformy energetická bezpečnost
 • Člen mezirezortní skupiny MV SR pro přípravu zákona o ochraně KI
 • Člen mezirezortní skupiny MV SR pro novelizaci zákona o ochraně KI
 • Člen odborné platformy ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
 • Člen odborové komise 3. stupně vysokoškolského studia v studijním odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline.
 • Člen odborového panelu TAČR programu THÉTA

Členství v orgánech

 • Člen odborové komise 3. stupně vysokoškolského studia v studijním odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline.
 • Člen správní rady Technologické platformy energetická bezpečnost

Fakulty a součásti

Zavřít