Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
přijímačky

FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro rok 2020/21

Přijímací řízení do bakalářského studia

V bakalářském, tříletém, studiu nabízíme úplně nové studijní programy:

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou bakalářské práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Bc.

Přijímání do bakalářského studia pro akademický rok 2020/21 se řídí Směrnicí děkana SD/10/19 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2020/2021.

 • Termín podání přihlášek: do 6. 9. 2020
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 400 Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Přijímací zkouška je pro všechny obory prominuta
 • Termín přijímacího řízení: bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení, kterou studenti obdrží elektronicky.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do magisterského studia

V magisterském, dvouletém, studiu nabízíme úplně nové studijní programy:

A dále dobíhající akreditace studijního programu Inženýrská informatika se studijními obory:

Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.

Přijímání do magisterského studia pro akademický rok 2020/21 se řídí Směrnicí děkana SD/11/19 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2020/2021.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2020
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 400,- Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Přijímací zkoušky jsou pro všechny studijní programy prominuty.
 • Termín přijímacího řízení (zápisu do studia): 8. 9. 2020.

Počet přijatých studentů je 350 celkem za všechny studijní obory a obě kola přijímacího řízení.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do doktorského studia

Aktuálně Fakulta aplikované informatiky nabízí studium v doktorských studijních programech:

Během doktorského studia musíte složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále budete muset splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. V případě, že se všechny tyto nástrahy překonáte, můžete ukončit doktorské studium obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získáte titul Ph.D.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku.

Více informací k přijímacímu řízení do doktorského studia naleznete ve Směrnicí děkana SD/01/20.
Termín podání přihlášek ve 2. kole: od 1. 7. 2020 do 13. 9. 2020.

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz,
 • tištěnou verzi přihlášky je nutno doručit na oddělení tvůrčích činností FAI
 • uchazeč je povinen mimo jiné vyplnit na přihlášce zvolené téma disertační práce a školitele (z důvodu vyššího zájmu o některá témata doporučujeme kontaktovat školitele – na téma je možné přijmout pouze jediného studenta)
 • Aktuální témata disertačních prací jsou k dispozici zde.

K přihlášce je nutné doložit:

 • životopis uchazeče,
 • kopii VŠ diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2019/2020 přinesou kopii VŠ diplomu popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení až k přijímacímu řízení),
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, příp. i posudky těchto prací, případně doklad o jazykových znalostech.

Administrativní poplatek: 610,- Kč (Uchazečům z FAI UTB, kteří ukončí své navazující magisterské studium na této fakultě v roce 2020, se administrativní poplatek promíjí). Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).

Termín přijímacího řízení: září 2020 (bude upřesněno)

Přijímací zkouška: ústní přijímací zkouška, náplní bude:

 • odborná diskuze (otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu disertační práce),
 • ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti,
 • ověření znalostí anglického jazyka.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte Referentku Studijního oddělení FAI, popř. email studium-phd@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít